Cagliero 11 - březen 2013

„Někdy pomáhá kousek poodstoupit a dlouze se rozhlédnout. Království je nejen za naším úsilím, ale také za naší vizí. V našem životě naplníme pouze zlomek z nádherného podniku, kterým je Boží dílo…“

(biskup Kenneth Untener ze Saginaw, USA)

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí zde.

– Úvodní slovo P. Václava Klementa, rádce pro misie

Drazí spolubratři a přátelé salesiánských misií!

Srdečný pozdrav uprostřed postní doby 2013 v Roce víry! Na naší cestě k Velikonocům se jako každý rok modlíme křížovou cestu a rozjímáme nad cenou naší spásy. Dne 24. března (výročí mučednické smrti Oscara Romera, arcibiskupa ze San Salvadoru) si připomínáme Den modliteb a půstu na památku misionářů mučedníků. Kongregace pro evangelizaci národů zveřejňuje každoročně seznam pastoračních pracovníků zabitých pro evangelium. Víme, že každý rok je mnoho křesťanů pronásledováno nebo dokonce přijde o život kvůli víře v Ježíše Krista. Nejméně 100.000 křesťanů vydává tak svědectví o Ježíši Kristu v každém roce – viz mučednictví v Nigérii, Pákistánu a v různých zemích severní Afriky a Středního Východu, násilné útoky proti křesťanům v Indii nebo v Číně. Svědectví těchto mučedníků nám připomíná cenu naší víry.

Mohli bychom vzpomenout konkrétní mučedníky současnosti teď v době postní, v roce víry? Navrhuji, abychom si na ně vzpomněli, (http://www.acn-intl.org/pg/home.html) a pamatovali na ně při pobožnosti křížové cesty teď v předvelikonoční době a v roce víry.

P. Václav Klement, SDB

hlavní rádce pro misie

– Text k výročí mučednické smrti arcibiskupa Oscara Romera

Jsme pouze pracovníci, ne stavitelé

Níže uvedený text byl složen zesnulým biskupem Kennethem Untenerem ze Saginaw v USA k výročí mučednické smrti arcibiskupa Oscara Romera. Ačkoli jsou tato slova často přičítána samotnému Romerovi, ve skutečnosti je nikdy neřekl. Tento text se však také hodí pro osobu papeže Benedikta XVI., “skromného dělníka na vinici Páně,” na něhož pamatujeme s vděčnou modlitbou.

Někdy pomáhá kousek poodstoupit a dlouze se rozhlédnout.
Království je nejen za naším úsilím, ale také za naší vizí.
V našem životě naplníme pouze zlomek
z nádherného podniku, kterým je Boží dílo.
Nic z toho, co uděláme, není kompletní, což je jiný způsob
jak říci, že království vždy leží mimo naše možnosti.
Žádné prohlášení neříká vše, co by se dalo říci.
Žádná modlitba plně nevyjadřuje naši víru.
Žádný soubor cílů a prostředků nepřináší vše, žádná pastorační návštěva
neuspokojí ve všem.
Žádný program neobsáhne poslání církve.
Žádný soubor cílů a záměrů nedosáhne všeho. Takoví jsme.
Zaséváme semena, která jednoho dne vyrostou.
Zasazená semena zaléváme s vědomím budoucího příslibu.
Klademe základy, které vyžadují další rozvoj.
Přidáváme droždí, které vytvá ří účinky daleko za našimi možnostmi.
Nemůžeme dělat všechno a to dává smysl
osvobození se při realizaci konkrétního.
Umožňuje nám to něco udělat, a to velmi dobře.
Může to být nedostatečné, ale je to začátek,
krok na cestě, příležitost pro Pánovu milost, aby vstoupil a udělal, co
zbývá.
Asi nikdy neuvidíme konečný výsledek, ale to je rozdíl mezi stavitelem a
dělníkem.
Jsme pracovníci, ne stavitelé, služebníci a ne mesiáši.
Jsme proroci budoucnosti, která není naše.

– Svědectví klerika Stephena Musya Maswiliho, keňanského misionáře v Papui-Nové Guineji

Jsem ovocem projektu Afrika a darem Oceánii

Kořenem mého misijního povolání je moje rodina. Můj otec a matka jsou pro mě živými příklady lásky a víry. Vzpomínám si, že jako dítě jsem se snažil co nejlépe si zapamatovat nedělní evangelium tak, že jsem byl vybrán, abych je interpretoval svým vrstevníkům v nedělní škole. Při cestě z kostela domů jsem soutěžil se spolužáky, když jsme opakovali modlitby, které jsme slyšeli při mši svaté. Jednoho dne to máma zjistila a přísně nám to zakázala. Poslechl jsem ji, ale ovládla mě touha stát se knězem.
Po střední škole jsem se přihlásil k salesiánům a byl přijat za salesiánského aspiranta. Během tohoto období jsem se rozhodl podělit se o svou misijní touhu s duchovním vůdcem a mým představeným, kteří mě povzbuzovali, abych se modlil na tento úmysl.
Moje misijní povolání dostalo konkrétní obrysy, když jsem byl poslán jako mladý salesián získat apoštolské zkušenosti do uprchlického tábora, abych tam vyučoval chlapce. Jednoho horkého dne jsem byl unaven a raději jsem se nepřipojil ke hře kluků, i když jsem byl přítomen. Jeden z nich přišel a sedl si vedle mě. Po chvíli ticha se mě zeptal: “Bratře, co myslíte, že Vám Bůh nedal, když vypadáte tak nešťastně?” Nedokázal jsem odpovědět na otázku, a tak jsem jí vrátil zpátky k němu. Najednou se rozplakal. Pak mi řekl, že byl voják a tato zkušenost ho trápila. Když se konečně kluci mohli vrátit do vlasti, zvali mě, abych šel s nimi. Tato zkušenost se mi stále vracela. Po letních prázdninách jsem se podělil o tuto zkušenost a svou touhu odejít do misií se svým duchovním vůdcem a představeným, kteří mi oba pomohli při rozeznávání motivů povolání. Nakonec jsem napsal žádost a generální představený mě poslal do Papuy-Nové Guineje.
“Proč jít do zahraničí, když v Africe stále ještě potřebujeme misionáře?” ptali se mě mnozí. Afrika opravdu potřebuje misionáře. Ale moje mateřská provincie hodně získala. Díky obětem misionářům v projektu Afrika vzkvétá nyní salesiánské charisma. Domnívám se, že nastal okamžik nabídnout své první ovoce, i když je ho málo – Bůh nám určitě štědře požehná. Jsem opravdu rád, že jsem byl vyslán k srdečným a pohostinným lidem Papuy-Nové Guineje. Udivuje mě, že ještě tolik ostrovů v Oceánii čeká na své misionáře, aby jim pomáhali růst ve víře. Začátek nebyl pro mě jednoduchý. Jídlo a kultura patřily mezi mé šokující zážitky. Kolik jsem měl bezesných nocí! Jsem vděčný, že kurz pro nové misionáře v Římě mě připravil psychicky čelit kulturním šokům a být realistou v tom, co mě čeká. Duchovní vůdce mi také pomohl vidět vše z jiného úhlu pohledu. Kéž bychom my misionáři pomohli zde k rozkvětu salesiánského charismatu. Kdo ví – jednoho dne můžeme také mít salesiánské misionáře z Papuy-Nové Guineje, a to možná v Africe!

klerik Stephen Musya Maswili
Keňan, misionář v Papui-Nové Guineji

 

– Salesiánský misijní úmysl

Za Ameriku – jižní region, zejména za salesiány v Brazílii

Aby spolubratří z provincie Brazílie, kteří se připravují na Světový den mládeže v Riu de Janeiro, představili salesiánský zasvěcený život autentičtěji, viditelněji, důvěryhodněji a plodněji. Světový den mládeže (Rio de Janeiro, 23.-28. červenec 2013) poskytuje salesiánům v Brazílii cennou příležitost pro povolání: připravit se
na SDM věrným životem podle apoštolského projektu Dona Boska a svědectvím mladým lidem shromážděným na SDM v Rio de Janeiru. Pokud svědčíme o salesiánském zasvěceném povolání věrně  radostně, stává se náš život atraktivní a fascinující především pro mládež a mohl by přispět k novému rozkvětu povolání. Všech šest salesiánských provincií Brazílie se podílí v různých úrovních na přípravě SDM 2013.

Další zajímavé novinky se dočtete ve výše přiloženém pdf dokumentu.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11 a Janě Švecové za korektury a sazbu.