Cagliero 11 - březen 2016

„Kdybychom pěstovali trochu více tichou modlitbu, nebylo by možná více misijních povolání? Je zajímavé si povšimnout – a užít si „na místě“ – jak v našich dvou misijních aspirantátech v Indii (Sirajuli a Pernambur) zaujímají osobní modlitba, lectio divina a každodenní meditace velmi strategické místo ve formačním programu této velkorysé mládeže.“

Co je nového ve světě misií?

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE.

– Úvodní článek P. Guillerma Basaňa, rádce pro misie

Milí bratři, milí přátelé,

osvíceni Strennou 2016 kráčíme spolu s Ježíšem cestou misijního dobrodružství v Duchu. Z toho důvodu nás hlavní představený letos vyzývá, abychom vychovávali sami sebe a mládež tak, aby dokázala naslouchat a ocenit ticho; pěstovat kontemplativní schopnost, která nám umožňuje nechat se překvapit a být schopen obdivu. “Tyto dovednosti musí být nabízeny a vykonávány,” říká P. Ángel.

Je vždy působivé, že velcí misionáři byli vytrvale kontemplativní a zároveň jako velcí kontemplativci žili běžnou denní náplní misijního ducha. Stačí si připomenout sv. Františka Xaverského a sv. Terezii od Dítěte Ježíše nebo nám bližší sv. Aloise Versiglia a sv. Kallixta Caravaria či P. Aloise Bolla.

Kdybychom pěstovali trochu více tichou modlitbu, nebylo by možná více misijních povolání? Je zajímavé si povšimnout – a užít si “na místě” – jak v našich dvou misijních aspirantátech v Indii (Sirajuli a Pernambur) zaujímají osobní modlitba, lectio divina a každodenní meditace velmi strategické místo ve formačním programu této velkorysé mládeže.

Pokračujme v dobrodružství Ducha!

P. Guillermo Basañes, SDB
hlavní rádce pro misie

– Formační kurz misijní pastorační služby pro pokročilé

Teologická fakulta Salesiánské papežské univerzity

v Římě za podpory odboru pro misie SDB nabízí 20. kurz trvalé formace pro misijní pastoraci od 26. září do 15. prosince 2016.

Kurz poskytuje plán osobního růstu k prohloubení křesťanského hlásání a k obnově pastorační služby, a to prostřednictvím řady iniciativ, které zahrnují aktivity, přednášky, chvíle sdílení a reflexi.

Pro salesiánské účastníky začíná kurz poutí na salesiánská svatá místa a účastí na předávání misijního kříže členům 147. misijní výpravy na Valdoccu. Poslední týden budeme ve Svaté zemi jako poutníci kvůli prohloubení biblických a kristologických témat. Výuka proběhne v italštině. Z toho důvodu ti, kteří nemají potřebnou znalost italského jazyka, jsou povinni navštěvovat od června jazykový kurz dle individuální potřeby.

Salesiáni nechť se, prosím, obrátí na P. Martína Lasarte z odboru pro misie SDB (mlasarte@sdb.org).

Martín Lasarte, SDB
odbor pro misie

– SDB a FMA spolupracují na přípravě pedagogů-evangelizátorů

Don Bosco Technologický Insititut (DBTI)

je univerzitní institucí v Port Moresby, Papua Nová Guinea. SDB a FMA zde spolupracují při přípravě mladých lidí na povolání technických instruktorů a pedagogů na středních školách.

Jejím cílem je formování studentů, aby se stali vedoucími – služebníky (Jan 13,13-14) ve společnosti. Mnoho studentů patří do různých křesťanských denominací a někteří pocházejí z rodin, kde rodiče patří do různých církví a někteří nejsou ani pokřtěni. Mnozí z nich později žádají o křest.

Jako budoucí pedagogové jsou vyučování v katechezi, preventivním systému a v salesiánské pastoraci mládeže. Žáci si nejen osvojují sociální učení církve, ale také se podílejí na aktivitách pro chudé. Rozmanité pastorační činnosti DBTI se stávají místem, momentem a zážitkem, který umožňuje studentům setkat s Kristem.

Každoroční tábor mládeže je pro studenty velmi atraktivní, protože je místem, kde mohou ukázat své obdarování a talenty. Formační sezení, skupinová dynamika a komunitní rozměr určují jejich integrální formaci. Jsou zde také zvláštní zážitky při modlitbě s Písmem a reflexi. I mládežnické skupiny, inspirované salesiánskou mládežnickou spiritualitou, jsou možností, jak předkládat hodnoty evangelia
relevantně zájmům a jejich cestě k lidské a křesťanské zralosti.

Katolická identita je v univerzitním korpusu prosazována a podporována. Přítomnost svatyně Panny Marie Pomocnice křesťanů uvnitř korpusu je příležitostí k posílení mariánské úcty. Zde mohou studenti navštívit Nejsvětější svátost a přistupovat pravidelně k svátosti smíření. Je zde také možnost účasti na každodenní ranní mši.

A konečně svědectví rodinného ducha mezi SDB, FMA, ASC a bývalými žáky se stává pro spolupracovníky i studenty mocným prostředkem k posílení evangelizace, probouzí zájem o Ježíše Krista a Jeho evangelium. Celá výchovněpastorační komunita usiluje neustále o vytváření jednoty v různosti kultur a zve ke společenství a prorockému bratrství.

Trvalé úsilí SDB a FMA sloužit s radostí a oddaností je rodinná zkušenost, která přispívá k hladkému fungování instituce a pěstování rodinného prostředí, které podporuje úspěch ve vzdělávání a kde jsou studenti nejen připravováni, aby se stali kompetentními pedagogy, ale i evangelizátory svého vlastního lidu!

Sr. Pamela Vecina, FMA
Filipínka, misionářka v Papua-Nová Guinea

– Svědek salesiánské misijní svatosti

P. Pierluigi Cameroni SDB, generální postulátor pro svatořečení

Jako nově vysvěcený biskup, Boží služebník Mons. Stephen Ferrando (1885 -1978), misionář v Indii, zakladatel misionářů Marie Pomocnice křesťanů, napsal hlavnímu představenému P. Petru Ricaldonemu: “Milovaný Otče, 10. listopadu jsem byl vysvěcen na biskupa. Velebím všemohoucího Boha, který shlédl na moji nepatrnost tak, aby ve mně mohlo jeho milosrdenství dále zářit. Jsem biskup, salesiánský biskup a nemám jinou touhu, než ctít svou matku naši kongregaci, které za vše vděčím […] mohu jen doporučit Vašemu otcovskému srdci milovanou Krišnagarskou misii”.

– SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL

Aby se Salesiánská rodina stala zdrojem pevné a plodné

inspirace pro křesťanské rodiny na celém světě.

Charisma Dona Boska se zrodilo v kontextu rodiny: v Becchi, živené a osvícené přítomností matky Markéty; na Valdoccu pevně vybudované naším otcem a zakladatelem pro mládež. Výzvy, na které poukazují poslední dvě synody o rodině, posílily u členů salesiánské rodiny naléhavou povinnost doprovázet naši mládež na všech kontinentech, v krásném nalézání povolání k manželství a rodině tak, aby bylo možné ji podporovat na cestě k vytváření pevné křesťanské rodiny.

Všechna předchozí čísla “Cagliero 11” jsou k dispozici v angličtině na purl.org/sdb/sdl/Cagliero nebo v češtině na www.sadba.org/novinky/cagliero-11.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11, Janě Švecové za korektury a sazbu a Honzovi Baumannovi za webové zveřejnění.