Cagliero 11 - červen 2015

Moje misijní poslání se postupně vytvářelo a bylo živeno v různých obdobích mého života. Semínko bylo zaseto, když se moje rodina odstěhovala do Ugandy. Tehdy mi byl rok a vyrůstal jsem v cizím světě a kultuře, která na mně zanechala nesmazatelnou stopu. Uganda se mi dostala do krve.

Co je nového ve světě misijí?

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE

– Úvodní článek P. Guillerma Basaňa, rádce pro misie

Drazí přátelé,

každý rok přicházejí noví misionáři do baziliky Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Římě. Je to domov Nejsvětějšího Srdce, postavený naším drahým otcem Donem
Boskem – jeho potem a krví. V tomto měsíci zasvěcenému Jemu tam pojďme všichni ze všech světadílů na duchovní a misijní pouť.

Každý formační dům v naší kongregaci je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci. To musí vládnout v duši každého misionáře ad gentes. Kéž žádný salesián není oloupen
o misijní oheň Ježíšova srdce! To je nejcennější dědictví každé salesiánské provincie!

Při kontemplaci a vzývání Nejsvětějšího Srdce Ježíšova mohli mnozí zažít misijní volání ad gentes. Ve skutečnosti se nám říká: “Přichází hodina, kdy každý, kdo vás zabije, se bude domnívat, že tím uctívá Boha. To s vámi budou činit, protože
nepoznali Otce ani mne.” (Jan 16, 2-3).

Srdce Ježíšovo hledá spolupracovníky, kteří mu chtějí pomoci, aby On a otec
byli známí ve všech “šesti” kontinentech (ano! včetně jednoho digitálního!).
Seberte tedy odvahu!

P. Guillermo Basañes, SDB
hlavní prádce pro misie

– 10 let Projektu Evropa

29. a 30. dubna 2015

se konalo v Péliföldszentkereszt setkání salesiánských misionářů působících v provincii Maďarsko od roku 2005. Maďarsko bylo první provincií, která přijala misionáře v rámci Projektu Evropa. O deset let později posloužilo toto setkání jako dobrá příležitost ke sdílení a zhodnocení zkušeností, jakož i pohledu do budoucnosti.

Ve svém sdílení misionáři říkali, že přijetí maďarskými spolubratry, přítomnost duchovního vůdce, spolubratra, který sloužil jako prostředník pro nováčky a šance dobře se naučit jazyk, to vše usnadnilo jejich integraci do provincie. Ocenili enormní úsilí maďarských salesiánů, aby noví misionáři nabyli dojmu, že jsou nedílnou součástí života a činnosti provincie.

Vzhledem ke svým zkušenostem vypracovali misionáři profil budoucích misionářů v Maďarsku: Měli by mít znalost mezinárodně užívaného jazyka, především angličtiny. Měli by přijet po postnoviciátu, protože doba jejich asistence pomáhá v jejich inkulturaci a postupném zvládání jazyka. Potřebují dobrou fyzickou odolnost na chlad a silný duchovní život. Poznamenali také, že je důležité, aby misionáři pocházeli z různých zemí tak, aby se z interkulturních komunit v provincii stávaly opravdu průkopnické fraternity.

Konečně bylo konstatováno, že by misionáři měli přikládat velký význam svému duchovnímu životu a dbát na to, aby nesklouzli do světského životního stylu, protože sekularizovaná Evropa absolutně nepotřebuje sekularizované misionáře!

V současné době pracují salesiánští misionáři v Evropě v Albánii, Rakousku, Ázerbajdžánu, Belgii, Bulharsku, Francii, Maďarsku, Irsku, Itálii, Litvě, Nizozemsku, Ukrajině a Velké Británii.

– Asijský misionář v Evropě nasazený pro novou evangelizaci

Moje misijní poslání

se postupně vytvářelo a bylo živeno v různých obdobích mého života. Semínko bylo zaseto, když se moje rodina odstěhovala do Ugandy. Tehdy mi byl rok a vyrůstal jsem v cizím světě a kultuře, která na mně zanechala nesmazatelnou stopu. Uganda se mi dostala do krve.

Když jsme se o 10 let později vrátili do Indie, studoval jsem v salesiánské škole, kde jsem poznal Dona Boska a salesiány. Moje misijní poslání dále od noviciátu sílilo. Misijní skupina mi pomáhala, abych byl ve stálém kontaktu s misionáři prostřednictvím jejich častých návštěv ve formačních domech, kde se dělili o své zážitky, práci a výzvy, kterým čelí.

Rozhodující okamžik nastal v roce 2006, kdy P. Pascal Chávez, pozdější hlavní představený, vyzval nás mladé salesiány během své návštěvy u příležitosti stého
výročí salesiánské přítomnosti v Indii, abychom se stali misionáři. S pomocí svého duchovního vůdce jsem rozpoznával misijní povolání jako své salesiánské povolání. Nakonec jsem odeslal žádost stát se misionářem ad exteros, ad vitam a byl jsem poslán do Maďarska.

Jako asijský misionář v Evropě jsem si uvědomil, že potřebuji především osobní konverzi v nové zemi a kultuře. Jako mladý salesián jsem byl schopen se inkulturovat snadno, i když jsem se musel naučit jazyk a zvyknout si na stravu a podnebí. I jako cizinec jsem se snažil navázat nové vztahy a stát se součástí lidu s odlišnou kulturou a disponovat se, abych byl mladými milován. Vzhledem k tomu, že většina původních maďarských salesiánů byla postarší, byl to docela záběr, abych se přizpůsobil životu komunity. Musel jsem teprve najít svou roli a odpovědnost v nové provincii. Bylo to jako znovuobjevování povolání v rámci povolání.

Jistě i Indie, kde křesťané jsou malá menšina, má velkou potřebu misionářů. Ale Maďarsko, země hluboce poznamenaná roky ateistického komunismu a nyní sekularismu, nesmírně potřebuje lidi k hlásání evangelia v různých vrstvách společnosti. Mnoho Maďarů dnes, především mládež, nevěří v nic, zatímco jiní svou víru opustili. Taková je naše misijní práce ad gentes tady v Maďarsku.

Jako salesián se snažím, abych jim pomohl zažít Boží lásku a lásku otce, bratra a přítele typickým přístupem Dona Boska: milující laskavostí, mezilidskými vztahy,
sportem, hudbou, divadlem, sociálními médií. Misijní život v této zemi je poset četnými okamžiky radosti a uspokojení. Přesto je moje největší radost zažívat Boha, jak pracuje skrze mne, a tak se dotknout srdce mladého člověka.

Chtěl bych tě požádat, milý čtenáři, aby ses za mě pomodlil, neboť žádný misionář nemůže dřít jen na vlastní pěst. A pak, pokud máš pocit, že tě Bůh volá, tak se ke
mně připoj!

P. Quadros Lytton Ervanto, SDB
Ind, misionář v Maďarskui

– Svědek salesiánské misijní svatosti

Služebník Boží don Jozef Vándor (1909-1979)

maďarský misionář na Kubě ve svých radách doporučuje: “Odstraň z mysli minulé neúspěchy. Život začíná dnes. Dnes žijme tak, jako by to byl jediný den našeho života. V dopoledních hodinách vyřeš závadu a snaž se dosáhnout ctnosti. Ve večerních hodinách zkontroluj, co bylo skutečně dosaženo”.

Služebník Boží P. José Vándor

– SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL

Za salesiánská povolání v Oceánii

Aby salesiáni v Oceánii poznali, jak utvářet kulturu povolání skrze svědectví života, odvahy, nabídky osobního doprovázení, soudržnosti života a modlitby.

Existuje několik výzev při utváření kultury povolání s trpělivostí a zápalem v našich aktivitách v šesti zemích Oceánie. V Austrálii jsme vyzváni sekularizovaným kontextem a na tichomořských ostrovech křehkostí povolání. Tak jako vzdáváme díky Bohu za mnohá povolání na ostrovech Samoa a za dar prvního kněze z Papuy-Nové Guineje (2013) a laického bratra ze Šalamounových ostrovů (2010), musíme se také modlit za povolání v Austrálii a za budoucí první povolání na Novém Zélandu a Fidži.

Všechna předchozí čísla “Cagliero 11” jsou k dispozici v angličtině na purl.org/sdb/sdl/Cagliero nebo v češtině na www.sadba.org/novinky/cagliero-11.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11, Janě Švecové za korektury a sazbu a Honzovi Baumannovi za webové zveřejnění.