Cagliero 11 - červen 2016

V Božím milosrdenství nalézají všechny naše neduhy uzdravení. Jeho milost opravdu nezná vzdálenosti, setkává se se všemi formami chudoby a osvobozuje svět od tolika druhů otroctví. Milosrdenství touží dotknout se každé rány a léčit ji.”

Co je nového ve světě misií?

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE.

– Úvodní článek P. Guillerma Basaňa, rádce pro misie

Drazí bratři, drazí přátelé,

prodchnuti Strennou 2016 pokračujeme s Ježíšem na misijní pouti s Duchem.

Proto nás hlavní představený letos vyzval, abychom se statečně odřekli všeho, co
nám brání uznat, zvážit a využít své bytí na světě.

V našem salesiánském vzdělávání mládeže nechceme pouze orientovat a
povzbuzovat, ale chceme i realizovat konkrétní rozměr sociální charity. Svědectví
života misjní komunity je prvořadou a nejvýmluvnější výpovědí. Zatímco svět hlásá
lhostejnost a vyloučení, naše komunity naopak volají po přijetí a začlenění.

Myslíme si, že mučednictví našeho mladého Akaše Bašira v Pákistánu bylo
jasným svědectvím proti všem formám náboženské nesnášenlivosti.

Pokračujme v dobrodružství Ducha!

P. Guillermo Basañes, SDB
hlavní rádce pro misie

– V milosrdném Srdci Ježíšově jsou VŠECHNY neduhy uzdravovány

V Božím milosrdenství

nalézají všechny naše neduhy uzdravení. Jeho milost opravdu nezná vzdálenosti, setkává se se všemi formami chudoby a osvobozuje svět od tolika druhů otroctví. Milosrdenství touží dotknout se každé rány a léčit ji. Stát se apoštolem milosrdenství znamená dotýkat se a tišit rány, které dnes postihují těla a duše mnohých z našich bratří a sester. Léčením těchto ran se dovoláváme Ježíše,
činíme Jej přítomným a živým; dovolujeme jiným, aby se osobně dotkli jeho milosrdenství, aby Ho uznali za svého “Pána a Boha” (J 20,28), tak jako apoštol sv. Tomáš. To je poslání, které je nám svěřeno. Tolik lidí žádá o naslouchání a pochopení. Aby bylo evangelium milosti hlásáno a psáno naším každodenním životem, žádá si lidi s trpělivým a otevřeným srdcem, “milosrdné samaritány “, kteří chápou soucit a ticho před tajemstvím každého bratra a sestry. Evangelium milosti vyžaduje velkorysé a radostné služebníky, kteří mají rádi svobodně,
aniž by očekávali něco na oplátku.

Papež František
Homilie ze svátku Božího milosrdenství, 03. 04. 2016

– S domorodci objevuji STÁLE své Boží povolání

Můj misijní náboženský život ad gentes

byl zahájen podobně jako Boží povolání Samuela. S radou Eliho poznalo dítě Samuel Boží volání: “Mluv, Pane, tvůj služebník naslouchá “(1 Sam 3, 9). Od dětství jsem vnímal určité volání, ale nevěděl jsem, kdo mě volá a k čemu mě volá. V průběhu aspirantátu, přednoviciátu, noviciátu a postnoviciátu jsem měl řadu příležitostí se dozvědět novinky z misijního života salesiánských misionářů a napadlo mě, zda-li bych jednoho dne nemohl být také salesiánským misionářem. V noviciátu jsem se podělil o své misijní touhy s novicmistrem a pak během svých třech let filozofie jsem pravidelně hovořil s rektorem o své touze stát se misionářem ad gentes. Právě on mě doprovázel při rozeznávání salesiánského misijního povolání.

V roce 2012 mě hlavní představený poslal do Venezuely a po 6 měsících studia španělštiny jsem byl poslán do Amazonie. Tam jsem pracoval dva roky jako salesiánský asistent. Můj život mezi domorodými národy se vyznačoval jedním
překvapením za druhým kvůli odlišnostem ve stravování, jazyku, věcech běžného života, jedním slovem v důsledku kulturního rozdílu. Zažil jsem kulturní šok během prvních měsíců života v nové kultuře, věci se dály tak, že jsem si to nikdy nepředstavoval.

Před odjezdem do Amazonie mi mnoho lidí radilo, abych neměl strach z kulturního šoku, ale když jsem ho zažil, způsobilo mi to hodně stresu kvůli potížím při hovoru a schopnosti komunikovat v cizím jazyce.

Den po dni s pomocí animace salesiánských spolubratří, díky blízkosti a vstřícnosti části lidí v Amazonii jsem se snažil vypořádat se s tímto šokem. Především jsem si znovu četl deník, který jsem psal v září 2011 v průběhu kurzu pro nové misionáře v Římě. Pročetl jsem si jej a reflektoval své zkušenosti a dojmy. To mi pomohlo zachovat klid v těžkých chvílích. Postupně jsem byl schopen klidně se vypořádat s kulturním šokem a jasně rozpoznat nekonečnou Boží milost; On je vždy se mnou ve všech situacích a okolnostech. Jsem přesvědčen, že život modlitby a spojení s Bohem jsou opravdu důležité, protože jsou zdrojem motivace, která nám pomáhá v těžkých chvílích života. Cítím se šťastný a spokojený jako misionář mezi Piarory a Jivy: domorodými obyvateli v Amazonii. “Salesiánský misionář čerpá z hodnot těchto lidí a sdílí jejich naděje a obavy” (Stanovy čl. 30). Poznávám, že kultura těchto národů je bohatá a působivá. Stali se součástí mého misionářského života. Jak s nimi putuji, objevuji stále více a více svoje Boží povolání.

klerik José Phan Anh Tuan
Vietnamec, misionář v Amazonii (Venezuela)

– Svědek salesiánské misijní svatosti

P. Pierluigi Cameroni SDB, generální postulátor pro svatořečení

Služebnice Boží Anna Maria Lozano (1883-1982), spoluzakladatelka (s blah. Luigi Variarou) Dcer Nejsvětějšího Srdce píše v oběžníku z roku 1968: “Božské Srdce Ježíšovo je připraveno naplnit nás láskou a svým velkým milosrdenstvím. Vnímáme každý den více a více ochranu a nekonečnou něhu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Musíme reagovat velkoryse! “Láska se oplácí láskou.“

– SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL

Aby všechny formační domy v celé kongregaci čerpaly inspiraci z Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Jde sice o zavedenou tradici u SDB, ale zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu všech formovanců a formátorů v každém formačním domě je třeba obnovit. Misionáři přinesli toto přesvědčení a dědictví do všech světadílů. Proto je naléhavě nutné, aby všichni mladí spolubratři ve formaci se naučili hledat v Srdci Ježíšově zdroj a vzor svého náboženského zasvěcení a misijního zápalu jako synové Dona Boska.

Všechna předchozí čísla “Cagliero 11” jsou k dispozici v angličtině na purl.org/sdb/sdl/Cagliero nebo v češtině na www.sadba.org/novinky/cagliero-11.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11, Janě Švecové za korektury a sazbu a Honzovi Baumannovi za webové zveřejnění.