Cagliero 11 - červenec 2015

Od dětství jsem se setkával s mnoha evropskými misijními kněžími z jiných kongregací, kteří pracovali v naší farnosti. Ale moje misijní povolání zesílilo, když jsem vstoupil do Salesiánské společnosti. Svědectví života a svatosti salesiánských misionářů, kteří pracovali v mé zemi, posílilo mé salesiánské misijní povolání. Jejich svědectví víry a starost o chudé a o prostou mládež ve mně probudilo sen, že jednoho dne bych mohl být misijním knězem jako oni. Dnes mnoho lidí říká, že Indonésie potřebuje misionáře, protože je mnoho Indonésanů, kteří dosud neslyšeli evangelní zvěst a nepoznali Ježíše. A tak, když jsem řekl rodičům, že chci být misionář, byli překvapeni a trochu smutní. Moje matka mi řekla: “Proč půjdeš tak daleko, když nám tady chybí misionáři? Ale jestli je to Boží vůle a tvé povolání – jdi a neboj se, budeme tě vždy podporovat v našich modlitbách.”

Co je nového ve světě misijí?

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE

– Úvodní článek P. Guillerma Basaňa, rádce pro misie

Drazí přátelé,

tento měsíc se modlíme s misijním zrakem upřeným směrem k Jižní Americe, stejně jako se kdysi Don Bosko na Valdoku díval směrem k lidu Patagonie; stejně jako naši první misionáři v roce 1875 z přístavu Janov pohlíželi k jihu.

Ale co bylo v mysli těchto salesiánských misionářů, co se dělo v jejich duších?

Papež František odpověděl slovy svého poselství ke světové misijní neděli 2015: “Úkolem je zaujetí pro Ježíše Krista a zároveň zaujetí pro lidi.”

A přesně tohle je to, co najdeme v srdci Dona Boska a jeho dobrých misionářů: zaujetí pro Ježíše Krista a láska k lidem, k mládeži.

Jak mohu vědět, jestli mě Pán volá do misie ad gentes? První “test” je poznat, jaká je “teplota” mého zaujetí pro Ježíše Krista a jeho milované!

P. Guillermo Basañes, SDB
hlavní prádce pro misie

– Misijní znovučtení 27. generální kapituly

Rok po ukončení 27. generální kapituly

zveřejnil odbor pro misie SDB některé materiály určené k reflexi v provinciích a komunitách. Dokument s názvem “misijní znovučtení 27. GK” je krátký, ale bohatý na misiologii. Snaží se shromáždit vše, co ve 27. GK odkazuje na misie, a pomoci tak salesiánům žít svůj zasvěcený život v “misijní pohotovosti” (EG 25).

Tento přístup, píše se v dokumentu, nás vyzývá k překonání sebestřednosti a nedostatku misijní odvahy. Je to misijní duch, který nás pohání k přesunu od tendence sebezáchovy k “pastorační konverzi” a k prožívání víry a náboženského posvěcení s radostí a autenticky.

Doufá v účinnou spolupráci s odvětvími sociální komunikace, ministerstvem mládeže a výchovy pro opětovné uvědomění si důležitosti a významu evangelizace ve všech pastoračních aktivitách. Poukazuje na to,
že evangelizace je tím klíčem, který může vrhnout více světla na strategie v doprovázení mládeže při hledání poznání a setkání s Kristem. Povzbuzuje
k salesiánské misijní přítomnosti i v digitálním prostředí a mezi přistěhovalci a uprchlíky. Vyzývá salesiány, aby znovu objevili preventivní systém jako způsob evangelizace a zdůrazňuje vztah mezi vzděláním a evangelizací.

Dokument také zdůrazňuje, že modlitba a oběť, především nemocných a starších salesiánů, je duchovní silou, která posiluje angažovanost a misijní činnost celé kongregace SDB.

V úvodu rádce pro misie P. Guillermo Basañes píše: “Pokud je bereme vážně, tak otázky předkládané na konci této brožury a mnoho dalších otázek, které jistě vzniknou u našich spolubratří a komunit, to vše může způsobit skutečnou revoluci v našich domech a dílech!”

Dokument byl zaslán všem provinciím loni v dubnu a reakce byla velmi pozitivní: “Je to velmi užitečný nástroj upozorňující na misijní obsah závěrečného dokumentu 27. GK ,” říká P. Andrew Fung, vice-provinciál provincie v Číně, se sídlem v Hongkongu. P. François Dufour, provinciál v jižní Africe, se domnívá, že jde o “užitečný nástroj“. P. Gildasio dos Santos, provinciál Campo Grande, Brazílie napsal: “Dnes ráno při meditaci jsem si četl dokument s názvem “Misijní znovučtení 27. GK“ se zájmem a radostí.
Našel jsem krátký text, konzistentní a jasný, psaný s přesvědčením a misijní horlivostí!“

– Pokud je to Boží vůle, jdi a neboj se!

Když jsem byl ještě dítě,

rodiče mě brávali do kostela každou neděli k účasti na slavení eucharistie. Po mši jsme se scházeli s naším farářem, který byl misijním knězem. Učil nás zpívat, tančit a modlit se. Jednou za měsíc slavil mši sv. i v naší obci. Jako dobrý misijní kněz pilně navštěvoval své ovečky v odlehlých oblastech, byl k nim velmi laskavý a štědrý. Od dětství jsem se setkával s mnoha evropskými misijními kněžími z jiných kongregací, kteří pracovali v naší farnosti. Ale moje misijní povolání zesílilo, když jsem vstoupil do Salesiánské společnosti. Svědectví života a svatosti salesiánských misionářů, kteří pracovali v mé zemi, posílilo mé salesiánské misijní povolání. Jejich svědectví víry a starost o chudé a o prostou mládež ve mně probudilo sen, že jednoho dne bych mohl být misijním knězem jako oni.

Dnes mnoho lidí říká, že Indonésie potřebuje misionáře, protože je mnoho Indonésanů, kteří dosud neslyšeli evangelní zvěst a nepoznali Ježíše. A tak, když jsem řekl rodičům, že chci být misionář, byli překvapeni a trochu smutní. Moje matka mi řekla: “Proč půjdeš tak daleko, když nám tady chybí misionáři? Ale jestli je to Boží vůle a tvé povolání – jdi a neboj se, budeme tě vždy podporovat v našich modlitbách.” Jsem velmi vděčný svým salesiánským formátorům, kteří mě doprovázeli v mém misijním povolání. Protože jsme v Indonésii obdrželi hodně
od misionářů, měli bychom se dělit o plody, a to i v malém. “Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte” (Mt 10,18). Myslím si, že bychom měli být radostní svědci mládeži a milovat Krista a bližní bez podmínek. Po mém rozlišování jsem řekl “ano” a odevzdal jsem sebe úplně poslání ad gentes & ad vitam. Poté mě hlavní představený P. Pascual Chávez poslal do Paraguaye. Jako misionář jsem se musel naučit nejen španělsky, jazyk, který byl pro mě zcela neznámý, ale také Guarani, dva jazyky mluvené většinou Paraguajců. Také jsem zažil “kulturní šok”, protože jsem se musel přizpůsobit nové kultuře a tradicím, které jsou velmi bohaté, ale liší se od mé vlastní. Někdy mám pocit nostalgie po indonéské stravě, přátelích a rodině. Ale přijímám výzvu trpělivě, krůček po krůčku se učím historii země a snažím se přijímat a milovat lidi i jejich kulturu. Nepochybně kontakt s lidmi z jiných kultur přináší světlo do mého vlastního přesvědčení, odnaučuje mě předsudkům a zdokonaluje znalosti. Všechno to mi pomáhá v růstu mého náboženského a misijního povolání.

Cítím se šťastný a radostný, když prožívám salesiánský misijní život skrze modlitbu, práci, oběti a svědectví života v komunitě, doprovázení mých salesiánských spolubratří a radost z mladých lidí, kteří jsou součástí mého života. Tak jsem více motivován následovat Ježíše Krista a pomáhat chudé a potřebné mládeži jako Don Bosko. Salesiánům, kteří chtějí být misionáři, říkám: „Jsme povoláni sdílet Kristovu lásku s ostatními, především s nejpotřebnějšími a s nejchudší mládeží. Bůh nás volá, abychom hlásali dobrou zvěst. Nebojte se být misionáři. Jistě, s charismatem Dona Boska, řekněte: “Zde jsem, pošli mne” (Iz 6,8).“

klerik Agustinus Jou Poma
Indonésan, misionář v Paraguayi

– Svědek salesiánské misijní svatosti

V životě ctihodného P. Rudolfa Komoreka (1890-1949),

jehož 125. narozeniny oslavíme letos (11. 8. 1890), ze všech ctností vynikalo pokání. Byl polským salesiánským misionářem v Brazílii, kde byl nazýván “svatým otcem” pro svůj ctnostný život. P. Rudolf byl přitahován životem, asi to byla osobní reakce na tajemné a božské inspirace. „Nadřízení jej nutili zmírnit přísnost svého pokání kvůli zdraví, a to i přesto, že byli přesvědčeni, že byl veden inspirací Ducha, podobně jako farář arský anebo Benedikt Labre, kterého Služebník Boží s láskou připomínal“.

– SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL

Za sociální angažovanost salesiánů v jižním cípu Ameriky

Aby se salesiáni z jižního cípu Ameriky naučili dialogu s kulturou a přijali výzvu sociální reality, ve které žijí.

27. GK vybízí, abychom žili postojem “naslouchání “ životu, situacím, očekávání světa především pro mladé lidi, protože Bůh k nám mluví skrze život, lidi, události a historii. Modlíme se, aby se salesiáni naučili dotazovat sami sebe, aby pochopili mnohotvárnou sociální realitu v regionu a porozuměli Božímu poselství jako misionáři-učedníci v “církvi, která jde vpřed.”

Všechna předchozí čísla “Cagliero 11” jsou k dispozici v angličtině na purl.org/sdb/sdl/Cagliero nebo v češtině na www.sadba.org/novinky/cagliero-11.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11, Janě Švecové za korektury a sazbu a Honzovi Baumannovi za webové zveřejnění.