Cagliero 11 - duben 2013

 

Další číslo salesiánského misijního měsíčníku!

“Drazí bratři a přátelé salesiánských misií! Zasílám vám srdečné Velikonoční pozdravy v Roce víry. Můžeme ukončit eucharistické slavení Velikonoc misijní výzvou „Jděte a hlásejte evangelium“!”

(P. Václav Klement, SDB, hlavní rádce pro misie) 

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí zde.

– Úvodní slovo P. Václava Klementa, rádce pro misie

Drazí bratři a přátelé salesiánských misií!

Zasílám vám srdečné Velikonoční pozdravy v Roce víry. Můžeme ukončit eucharistické slavení Velikonoc misijní výzvou „Jděte a hlásejte evangelium“!

Po celou dobu naší salesiánské historie nám církev svěřovala oblasti, kde křesťanské společenství bylo buď velmi slabé nebo vůbec neexistovalo. Z některých již vznikly diecéze: Čína – Chow Shiu (1920), Austrálie: – Kimberley (1922), Indie – Assam-Shillong (1921), Krishnagar (1934), Tura (1935), Haflong (1951), Kohima- Imphal (1957), Thajsko – Ratburi-Suratthani 1927), Japonsko – Oita-Miyazaki (1928), Myanmar – Lashio (1938), Brazílie – Guiratinga (1901), Rio Negro (1914), Porto Velho (1925), Humaita (1961 ), Kolumbie – Ariari (1964), Guatemala – San Pedro Carchá 1935); Kongo (DR) – Sakania- Luapula (1939), Libye – Derna (1939).

V současnosti nám církev svěřuje missio sui iuris (Ázer-bájdžán v roce 2000), apoštolskou prefekturu (Gambella, Etiopie – v roce 2000); apoštolské vikariáty (Mendez, Ekvádor – v roce 1897, Chaco, Paraguay – v roce 1918, Puerto Ayuacucho, Venezuela – v roce 1946, El Peten, Guatemala – v roce 1995, Pucallpa, Peru – v roce 2009), a apoštolská prelatury (Mixes, Mexiko – v roce 1962). V nedávné době vyslal hlavní přestavený do těchto území 15 mladých
misionářů (
http://tinyurl.com/cwposs2).

Vzpomeňme na naše spolubratry a vyprošujme nová apoštolská povolání pro těchto osm salesiánských území!

P. Václav Klement, SDB
hlavní rádce pro misie

– Formační kurzy pro misionáře

ŘÍM – QUITO – SHILLONG

Misionáři – jako hlasatelé evangelia – musí být také neustále obnovováni na mysli i na duchu. Takové je přesvědčení Církve. Blahoslavený Jan Pavel II. napsal: “V zasvěceném životě je riziko rutiny a následně pokušení podlehnout zklamání kvůli neuspokojivým výsledkům. Zasvěceným osobám středního věku musí být proto poskytnuta pomoc ve světle evangelia a charismatu jejich institutu, aby obnovili svá původní rozhodnutí a aby neposuzovali svoji obětavost
pouze podle dobrých výsledků. “(Vita Consacrata 70). Naše kongregace nabízí salesiánským misionářům různé možnosti pro obnovu. Tříměsíční kurz (otevřený i jiným kongregacím) nabízí Salesiánská papežská univerzita v Římě. Tento kurz je určen těm, kteří jsou již nějaký čas misionáři a potřebují obnovu. Začíná se duchovním ústraním.

Diskutuje se o tématech týkajících se Písma, antropologie, psychologie, katecheze a misiologie. Intimním setkáním s Ježíšem se podporuje komunitní prostředí lásky a rodinného ducha s mnoha možnostmi pro sdílení zkušeností a vzájemné interakce. Salesiánští účastníci jsou vedeni ke kořenům kongregace a k uvědomění si jejího charismatu prostřednictvím pouti na salesiánská
svatá místa. 
Na doplnění výše uvedeného kurzu organizuje SPU krátké třítýdenní kurzy pro misionáře (ze salesiánské rodiny) v různých regionech na podporu užšího dialogu v místním kontextu. Konal se v Quito, Ekvádor (2012 a další bude v roce 2014) pro regiony Ameriky. Letos v srpnu je podobný kurz pořádán v Shillong, Indie pro dva regiony Asie. Salesiáni, kteří chtějí více informací o těchto kurzech, mohou napsat sekretáři misijního oddělení: jose.anikuzhikattil@gmail.com.

P. José Anikuzhikattil, SDB
misijní oddělení

– Svědectví argentického misionáře v Pákistánu

Misie je Boží dílo … Naším úkolem je jen zasít!

Když jsem studoval práva na univerzitě (1988-1992), plánoval jsem se svojí dívkou jet v budoucnu do Afriky a působit zde jako rodina misionářů. Ale začal jsem se cítit neklidný, nebyl jsem spokojený. Něco mi chybělo… Začal jsem naslouchat a snažil se být věrný “vnitřnímu hlasu”. Četl jsem Slovo Boží, modlil jsem se, hledal jsem… Jednoho dne jsem šel ke zpovědi v salesiánské farnosti , a i když jsem neočekával nic mimořádného, pocítil jsem, že se v mém srdci rozsvítila jiskra. Díky vedení salesiána jsem poznal, že Ježíš mě skutečně volá a rozhodl jsem se oddat navždy Pánu.

Potřeby jsou vždy a všude a v případě, že máme reagovat na tyto potřeby, je nezbytné rozeznat, vidět a slyšet, co Bůh chce v konkrétní situaci a v životě každého z nás. Teprve potom můj přítel salesián, který mě doprovázel, řekl: “Nyní můžete napsat hlavnímu představenému.” Napsal jsem a přišla odpověď: “Posílám vás do Pákistánu”. A proč chci být misionářem, když i Argentina potřebuje misionáře? Odpověď je “protože Bůh tomu chce”. Konečným kritériem je Boží volání, je to On, kdo posílá. Jak plyne čas, tím víc jsem o tom přesvědčen…

Na osobní úrovni bylo mým největším problémem naučit se rozpoznat a integrovat svá omezení a slabosti. Paradoxně se strach, bolest, osamělost, pocit zrady, neschopnost pochopit a mít situaci pod kontrolou mohou stát východiskem vedoucím k nejhlubšímu a skutečnému já. Na úrovni víry – výzva žít v zemi, kde 96% jsou muslimové, mi dala příležitost, abych se “znovu narodil” (jako Nikodém), “viděl” (jako Bartimeus) a objevil “Boží dar” (jako Samaritán).

Moje největší radosti mají jména: Noble, Adnan Sami, Julia a Rome (moji pákistánští bratři a sestry – první místní povolání), Rodrick, Alwin, Khurram, slečna Fitness, slečna Sabra (žijí salesiánské charisma jako laici), Maria (plakala, když jsme byli na návštěvě u její rodiny a nyní studuje, usmívá se a chce se stát návrhářkou!), Sunil (už pracuje díky kurzu, který absolvoval v Don Bosco, studuje, je animátorem v oratoři a zkoumá své povolání)…

Ano! Misie je Boží dílo. Bůh je ten, kdo zajistí ovoce v pravý čas. Kolik? Kdy? Jak? Jen On ví. Naším úkolem je jen zasít. Budeme i nadále žít spolu den co den, s nadějí, světlem a radostí, které pocházejí z naší víry. A my jsme šťastni!

Julio Palmieri

Argentinec, misionář v Pákistánu

– Salesiánský misijní úmysl

Území svěřená naší kongregaci ve střední Americe

Aby se salesiáni v šesti územích svěřených Svatým stolcem salesiánské kongregaci ve střední Americe stali skutečně inkulturovanou místní církví.

Dílo evangelizace musí přijmout a transformovat původní kultury na územích nám svěřených tak, aby si komunity zachovaly svou specifickou identitu ve společenství s univerzální církví.

V konkrétních podmínkách střední Ameriky jde o 5 z 8 území, která má od Apoštolského stolce svěřena salesiánská kongregace: Mexiko – prelatura Mixes (od roku 1962), Guatemala – vikariát El Peten (od roku 1995), Venezuela – vikariát Puerto Ayuacucho (od roku 1946), Peru – vikariát Pucallpa (od roku 2009), Ekvádor – vikariát Mendez (od roku 1897).

Společným rysem je náš závazek vůči domorodým kmenům v chudých a obtížně dostupných oblastech s nedostatkem místních povolání a poklesem počtu spolubratří. Na pomoc těmto vikariátům bylo vysláno v uplynulých čtyřech letech 15 mladých misionářů.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11 a Janě Švecové za korektury a sazbu.