Cagliero 11 - květen 2013

Další číslo salesiánského misijního měsíčníku!

„Pokud jsi si jist, že tě Pán volá, abys byl misionářem mimo naši zemi, JDI!“

P. Shiju James Thottupurathu
Ind, misionář v Guatemale

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí zde.

– Úvodní slovo P. Václava Klementa, rádce pro misie

Drazí bratři a přátelé salesiánských misií!

Srdečný pozdrav před Letnicemi, misijním dnem par excellence. Během velikonočního období čteme ze Skutků apoštolů, kde se dozvídáme od prvotní církve, proč a jak docházelo k počátečnímu hlásání evangelia pohanům, seznamujeme se s cestou víry nových křesťanů, stejně jako se strategií budování církve z bodu nula. Stejně jako první pronásledování církve v Jeruzalémě urychlilo šíření evangelia v římské říši, tak se děje i v dnešní době v mnoha částech světa.

Před šedesáti lety byly znárodněny téměř všechny instituce církve v Číně (školy, nemocnice, nakladatelství, sociální centra) a více než 5000 zahraničních misionářů bylo vyhnáno. Avšak dnes přes veškerá omezení je v Číně více křesťanů než v Itálii. Jsme překvapeni především misijní horlivostí laiků. Protestantský nakladatel v Nankinku vytiskl za posledních 30 let 100 milionů kusů Bible. V letech 1949 až 2012, a to bez přítomnosti misionářů zvenčí, vzrostla protestantská společenství podle skromného odhadu z 10 milionů na 70 milionů věřících a katolická církev z 3 milionů na 12 milionů věřících. A to všechno díky houževnaté, silné a misijní víře mnoha prostých čínských křesťanů a pastýřů. Modlitba za církev v Číně vždy 24. května, jak si ji přál papež Benedikt XVI., nabízí opravdovou příležitost přiblížit se věřícím v Číně!

V době tichého odpadlictví křesťanů v Evropě (máme všechno, ale ztratili jsme víru), nebo zběhnutí tolika katolíků v Americe (miliony katolických věřících přešly do sekt) – nám růst církve v Číně dává nahlédnout do dynamiky Skutků apoštolů dnes.

Přeji vám plodnou oslavu Letnic k oživení našich evangelizovaných i evangelizačních komunit!

P. Václav Klement, SDB

Rádce pro misie

– úryvek z publikace „Inkulturace salesiánského charismatu, AGC 411“ od hlavního představeného P. Pascuala Cháveze, SDB

„Neustále vyzývat k úctě k Panně Marii Pomocnici”

Základním prvkem salesiánského poslání je přítomnost Marie – typicky evangelní přesvědčení (srov. Jan 2,1.12; Sk 1,14) v jistotě víry hluboce prožívané Donem Boskem. Tato aktivní přítomnost Panny Marie v životě církve je výstižně charakterizována titulem Pomocnice křesťanů. Don Bosko doporučuje misionářům, aby tuto formu úcty pečlivě pěstovali. […]
Použitím titulu “Panny Marie Pomocnice” se salesiánské charisma otevírá misijní dimenzi. Rysem salesiánské misijní činnosti je šířit mezi lid úctu k Panně Marii Pomocnici křesťanů, organizovat oslavy hlavních mariánských svátků, vydávat brožury a svaté obrázky, budovat kostely Panně Marii po celém světě, což je viditelným vyjádřením šíření apoštolského a vzdělávacího
charismatu Dona Boska. […] “Svatá Panna Maria” – napsal ve své “duchovní závěti“ […] „bude i nadále zcela jistě chránit naši kongregaci a salesiánské
domy, když vytrváme v naší důvěře a hlásání její úcty.“

P. Pascual Chávez, SDB
(Inkulturace salesiánského charismatu, AGC 411)

– Svědectví indického kněze Shiju Jamese Thottupurathy, misionáře v Guatemale

“Pokud tě Pán volá, abys působil jako misionář mimo naši zemi… JDI!“

Narodil jsem se v Kérale na jihu Indie. Jako ministrant jsem slyšel alespoň
65 kněží hovořit během jejich dovolené o své zkušenosti misionáře.
Přirozeně jsem se začal ptát sám sebe: “Pokud mohu být blízko kněze
u oltáře, proč bych nemohl jednou stát i já u oltáře.” Návštěva salesiánského
kněze, který prováděl nábor, vedla v mých 14 letech k účasti na campu pro rozlišování povolání. Během tohoto tábora jsem vyjádřil touhu být misionářem na severu Indie v provincii Kalkata.

Začal jsem tam jako aspirant v roce 1994, vzdálen 2400 kilometrů od domova, ve zcela odlišné kultuře a jazyce. Na konci noviciátu jsem své mu provinciálovi sdělil přání stát se misionářem v zahraničí. Poradil mi věnovat více času rozpoznávání motivace. Po svém kněžském svěcení jsem byl ustanoven do farnosti, kde jsem se musel naučit pro pastoraci nepálštinu. Během těchto let jsem vyjádřil ještě jednou svou touhu být misionářem mimo vlastní zemi. Mezitím, aby mi pomohl v rozeznávání, mě můj provinciál přidělil do nové farnosti, kde jsem se musel naučit číst a psát bengálsky, a přizpůsobit se nové kultuře. Také jsem dostal příležitost k osobnímu ústraní. Po dlouhé osobní reflexi a modlitbách, v dialogu s provinciálem a regionálním představeným, jsem zaslal žádost hlavnímu představenému. K mému překvapení jsem byl přidělen do provincie Střední Amerika do Guatemaly. Nikdy nezapomenu na to, co mi řekla moje matka, když jsem sdělil svou misijní touhu: „… To znamená, že budeš daleko od nás. Ale ty jsi chtěl být knězem, a teď jím jsi. Chtěl jsi být misionářem a jsi misionářem v Kalkatě. A teď, pokud jsi si jist, že tě Pán volá, abys byl misionářem mimo naši zemi, JDI!“

Kurz pro nové misionáře v Římě a Turíně mi poskytl spoustu duchovních a praktických tipů a ještě víc mě nadchl pro misijní povolání. Po obdržení misijního kříže na Valdoku jsem odcestoval do Guatemaly, aniž bych tam někoho znal, do úplně odlišného jazykově kulturního prostředí. Dovedete si představit mé pocity… Ale nalezl jsem zde velkého salesiánského ducha a cítil jsem se jako doma, i když jsem musel zápolit s tím, abych mohl rozumět a komunikovat, protože jsem se dosud nenaučil španělsky. Moje předchozí zkušenosti mi pomohly výraznou měrou vyrovnat se s pocitem dítěte v nové kultuře a jazyce. Bylo to samozřejmě těžké, ale mé srdce se nevzdalo!

Nyní pracuji v nové komunitě v San Benito, Peten, Guatemala. Usiluji o to, abych zapadl do reality dané oblasti, ale milostí Boží jsou věci na dobré cestě. Je třeba mít odvahu být misionářem. Výzvy jsou všude, ale když je nepřijmeme, neporosteme. Jak bych si přál, aby všichni, kdo mají pocit, že mají misijní povolání, dokázali přijmout výzvu. Pánova pomoc a vedení nebude nikdy chybět!

P. Shiju James Thottupurathu

Ind, misionář v Guatemale

– Salesiánský misijní úmysl

Za evangelizaci mladých čínských přistěhovalců ve světě

Aby členové salesiánské rodiny dokázali využít příležitost nabízenou přítomností čínských migrantů v našich dílech na všech kontinentech ke sdílení víry a evangelia.

Čína – nejlidnatější země na světě má zhruba 1,3 miliardy obyvatel a cca 100 milionů čínských migrantů různých skupin ve všech pěti světadílech mimo kontinentální Čínu. Modleme se, aby Bůh povolal apoštoly, kteří by nesli evangelium mnoha milionům čínských přistěhovalců, především mládeži. Vzhledem k jazykové, sociální a kulturní odlišnosti se hledí na Číňany s podezřením nebo zvědavostí postrádající jakoukoli apoštolskou perspektivu. Jen v Africe je 25 milionů čínských migrantů, drtivá většina z nich jsou mladí dělníci.

 

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11 a Janě Švecové za korektury a sazbu.