Cagliero 11 - květen 2014

Jsem 18 let misionářem v Mosambiku. Absolvoval jsem zde 2 roky asistence ve farnosti. Po vysvěcení jsem vždy pracoval v odborných školách. Každý den jsem byl uprostřed mladých lidí, kteří mně umožnili chápat jejich žízeň a hlad po smyslu života a po Bohu. Mezi nimi jsem našel Kristovu tvář a své štěstí. Vždy se snažím dát to nejlepší a sloužit jim salesiánským srdcem. Ale také upřímně říkám: “Jsme jenom služebníci a neučinili jsme více, než je naší povinností!” (Lk 17, 10)

 P. Adolfo de Jesus Sarmento, SDB

z Východního Timoru, misionář v Mosambiku

Co je nového ve světě misií?

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE.

 

– Úvodní slovo P. Guillerma Basaňa, nového rádce pro misie

Drazí spolubratři, drazí přátelé

Každý květen směřuje naše salesiánské misijní srdce přímo do mateřince salesiánských misií, do svatyně Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Valdoccu, radostnému a tichému svědku již 144 misijních výprav. Současně se 24. května spojíme bezvýhradně s celou církví při Světovém dnu modliteb za Čínu, u příležitosti svátku Panny Marie Šešanské, jediné čínské národní mariánské svatyně. Pojďme na pouť, i když třeba jen v duchu, do těchto dvou svatyní Panny Marie a vyprosme si větší misijní horlivost, a to zejména u Salesiánů Dona Boska.

Matka Yvonne Reungoat, generální představená “živého pomníku Panny Marie Pomocnice křesťanů”, se obrátila s naléhavou výzvou k FMA, kterou lze vztáhnout také na všechny SDB: “Jsem si dnes jistá, že Pán i nadále volá mnoho Dcer Panny Marie Pomocnice křesťanů, aby se daly k dispozici jako misionářky do mnoha částí světa, které čekají na salesiánské charisma. Proč je žádostí o vyslání do misií ad gentes tak málo? Čekám na ně každý den! “(Oběžník 944, na www.cgfmanet.org).

Také P. Ángel Fernández Artime, 10. nástupce Dona Boska, stále čeká …

Odvahu! Přeji každému úrodný měsíc pod ochranou Panny Marie Pomocnice křesťanů!

P. Guillermo Basañes, SDB

hlavní rádce pro misie

 

– MODLITBA K PANNĚ MARII POMOCNICI KŘESŤANŮ ZA ČÍŇANY

Panno nejsvětější, pomocnice křesťanů,

matko Kristovo,patronko a vůdkyně Číny, přimlouvej se za církev, za čínský lid a mládež svěřenou do Tvé mateřské péče.

Chraň své děti ode všeho zla, od nebezpečí materialismu a náboženské lhostejnosti. Vzbuď svatá a věrná povolání mezi nimi.

Dej nám také očekávat s důvěrou zázraky, které náš otec Don Bosco předvídal, vlej nám stejně hlubokou víru, vášeň a žízeň po spáse duší.

Učiň nás věrnými našemu charismatu a zaměření na chudou a opuštěnou mládež. Dej nám odvahu snít, smělost v odvaze, nebeskou moudrost a vytrvalost v našem poslání a čistotu života, která je Tvým vlastním odleskem.

Ty, která jsi byla přítomna prvnímu zázraku Tvého Syna v Káně, ukaž svoji mateřskou péči a dopřej svému lidu rychlé dosažení svobody, míru a radosti při naslouchání Tvému Synu.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

– Svědectví timorského misionáře v Mosambiku

V Mozambiku jsem nalezl Kristovu tvář a své vlastní štěstí!

Narodil jsem se ve Východním Timoru. Moje misijní povolání je výsledkem křesťanských kořenů v mé rodině, která mi dala velký příklad lásky k Bohu a víry v Něj. Také jsem velmi obdivoval P. Alfonso Maria Nachera, který byl misionářem ve Východním Timoru a mým duchovním vůdcem. 24. května 1992, ve svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů, slavil 60. výročí salesiánského zasvěceného života. V tu dobu byl u nás na návštěvě P. Luciano Odorico, tehdejší rádce pro misie. Při té příležitosti jsem měl vnuknutí, abych nabídl sebe sama k vyslání ad exteros, ad vitam jako krásný dárek mému duchovnímu vůdci, který byl velmi oddán Panně Marii Pomocnici křesťanů. Při offertoriu jsem přinesl k oltáři svůj dopis adresovaný hlavnímu představenému, kde jsem žádal o vyslání do misií. Snažil jsem se udržovat tuto misijní touhu během následujících let své počáteční formace prostřednictvím modlitby a rozlišování. Po noviciátu v roce 1995 jsem se vrátil na Východní Timor, abych zde absolvoval první rok asistence. V dalším roce jsem obdržel misijní kříž z rukou havního představeného P. Juana Vecchiho jako člen 126. misijní výpravy Byl jsem vyslán do Mosambiku.

Samozřejmě, potřeba salesiánů ve Východním Timoru je stále velmi velká. Salesiánské charisma je zde nicméně již dostatečně zakořeněné a inkulturované. Přišlo k nám mnoho misionářů, takže je také vhodné, abychom se i my, kteří jsme plody těchto misionářů, nabídli pro misijní potřeby kongregace SDB. Uvědomil jsem si také, že jsem dostal salesiánské povolání jako dar od Boha, a proto se snažím prožívat je s radostí a sdílet je s ostatními.

Jsem 18 let misionářem v Mosambiku. Absolvoval jsem zde 2 roky asistence ve farnosti. Po vysvěcení jsem vždy pracoval v odborných školách. Každý den jsem byl uprostřed mladých lidí, kteří mně umožnili chápat jejich žízeň a hlad po smyslu života a po Bohu. Mezi nimi jsem našel Kristovu tvář a své štěstí. Vždy se snažím dát to nejlepší a sloužit jim salesiánským srdcem. Ale také upřímně říkám: “Jsme jenom služebníci a neučinili jsme více, než je naší povinností!” (Lk 17, 10)

Salesiánům, kteří zkoumají své salesiánské misijní povolání, bych chtěl nabídnout tři slova: svoboda, připravenost a odvaha jít tam, kam nás Bůh posílá!

P. Adolfo de Jesus Sarmento, SDB

z Východního Timoru, misionář v Mosambiku

 

 

– Salesiánský misijní úmysl

Za evangelizaci Číny v kontextu regionu východní Asie – Oceánie

Kéž Panna Maria, vzor a matka všech učedníků, doprovází církev v Číně.

I přes problémy v rámci i mimo křesťanské církve v Číně v uplynulých 60 letech děkujeme Bohu za velký rozvoj křesťanských komunit. Před rokem 1949 zde byl jen jeden milion protestantů a asi tři miliony katolíků, zatímco nyní oficiální statistiky hovoří o 20 milionech protestantů a 5 milionech katolíků. Je zde však také dalších 50 milionů křesťanů, kteří patří do “neoficiálních” struktur – těch neregistrovaných u čínských úřadů. Existuje mnoho seminaristů, řeholníků, kněží, studujících v zahraničí v zemích regionu východní Asie-Oceánie, jako v Koreji, Japonsku, na Tchaj-wanu a na Filipínách. Je důležité, aby místní církve v regionu jim zůstaly nablízku a pomáhaly při formaci čínských bratrů a sester, aby vytrvali ve víře, s respektem k duchovnímu a kulturnímu dědictví tohoto velkého národa.

I přes problémy v rámci i mimo křesťanské církve v Číně v uplynulých 60 letech děkujeme Bohu za velký rozvoj křesťanských komunit. Před rokem 1949 zde byl jen jeden milion protestantů a asi tři miliony katolíků, zatímco nyní oficiální statistiky hovoří o 20 milionech protestantů a 5 milionech katolíků. Je zde však také dalších 50 milionů křesťanů, kteří patří do “neoficiálních” struktur – těch neregistrovaných u čínských úřadů. Existuje mnoho seminaristů, řeholníků, kněží, studujících v zahraničí v zemích regionu východní Asie-Oceánie, jako v Koreji, Japonsku, na Tchaj-wanu a na Filipínách. Je důležité, aby místní církve v regionu jim zůstaly nablízku a pomáhaly při formaci čínských bratrů a sester, aby vytrvali ve víře, s respektem k duchovnímu a kulturnímu dědictví tohoto velkého národa.

 

Všechna předchozí čísla “Cagliero 11” jsou k dispozici na www.sdb.cz/novinkysdb/misie/.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11 a Janě Švecové za korektury a sazbu.