Cagliero - 11 leden 2015

Vážení přátelé a příznivci Dona Boska, právě vstupujeme do roku dvoustého výročí narození Dona Boska. Lednové číslo Cagliera nám opět přináší povzbuzení a naději a to nejen v misijní činnosti daleko ve světě, ale i při každodenní snaze žít naše životy ke cti a slávě našeho Pána.

Co je nového ve světě misijí?

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE

 

– Úvodní slovo P. Guillerma Basaňa, rádce pro misie

Vážení přátelé!

Právě vstupujeme do roku d v o u s t é h o výročí narození Dona Boska. Do roku 2015 jsme vkročili “oběma nohama” (jak se říká v Angole).

Měsíc leden je pro nás vždy měsíc plný Dona Boska. Měsíc ve světle 31. ledna, což je dies natalis, den opravdového a definitivního narození našeho drahého Otce, jeho narození pro věčnost. Vždycky chtěl jednu věc, aby mladí lidé byli šťastni v čase i na věčnosti!

Je působivé, jak velcí salesiánští misionáři vždy spojovali s takovou přirozeností oboje narození – péči o život a respekt k němu, citlivost k maličkým a novorozencům a zároveň nadšení pro všechny a všechno skrze svědectví o bezmezné radosti ze života zakořeněného v Bohu.

V této souvislosti doporučuji se ve videu pro Salesiánský misijní den 2015 seznámit se svědectvím Dona Luigi Bolly, misionáře v Peru. Šťastný svátek Dona Boska!

                                                               P. Guillermo Basañes SDB
                                                                                 Rádce pro misie

 

 – Misijní rozměr charismatu Dona Boska: žít náš salesiánský život “stále v pohotovosti pro misie”

Všichni hlavní představení od časů mimořádné generální kapituly (1972) důsledně trvali na tom,

že “misijní činnost je základní charakteristikou, která se dotýká podstaty a vlastního života naší kongregace.” (D. Ricceri, ACS 267, str. 14). To znamená, že “misijní rozměr je základním prvkem našeho charismatu” (D. Viganò, AGC 336, s. 11) a tedy “je součástí naší identity”. (D. Fernández, AGC 419, str. 22). Tím se rozumí, že “misijní zaujetí není volitelná vlastnost, ale je součástí salesiánského ducha v každé době i situaci”. (D. Vecchi, ACG 362, str. 7).

Jako základní rys salesiánského ducha se předpokládá, že každý salesián, ať je kdekoliv – ve škole, na univerzitě, ve farnosti, v odborném učňovském středisku, v oratoři, v lese, ve městě, ve své zemi, mimo svou vlast – musí žít misijního ducha, pokud má zůstat věrný charismatu Dona Boska. Tak je konkrétně vyjádřena jeho “vášeň pro spásu druhých” a “radost ze sdílení zkušeností z plnosti života v Ježíši” (D. Chávez, AGC 401, str. 137). Pro našeho zakladatele to byla vlastně “pružina, která byla zdrojem jeho misijní činnosti, a to jeho žhavá apoštolská horlivost, jeho touha zachránit duše.” (D. Ricceri, ACS 267, str. 16).

Dnes nám papež František ozřejmuje, že žít tento misijní rozměr našeho charismatu znamená žít náš salesiánský život “ v trvalé misijní dispozici”, a tudíž udržet naživu naše nadšení pro Ježíše a jeho lid, což nás nutí překonávat pastorační překážky, malomyslnost, deprese a pomáhá nám znovu objevit radost z evangelizace (Evangelii Gaudium 25, 82-83, 268)! Na druhou stranu nevylučuje tento misijní duch, kterým každý salesián má žít, že jsou salesiáni se specifickým povoláním stát se misionáři mezi těmi, kteří Krista neznají nebo jej opustili, a jsou připraveni působit mimo vlastní zemi.

Takový je tedy smysl Salesiánského misijního dne 2015: oživit v každém salesiánovi misijního ducha a pomoci při rozlišování těm, kteří cítí, že mají misijní poslání ad gentes, ad exteros, ad vitam.

P. Alfred Maravilla, SDB
Misijní oddělení

 

 – Misijní video

Od roku 2015 bude video pro Salesiánský misijní den

k dispozici pouze on-line (http://www. sdb.org/en/Departments/Missions/SMD_2015&lista=video_2015). Úkolem PDMA je ho stáhnout a poslat komunitám bez přístupu k internetu. Pokud by si některá komunita přála video v DVD, měla by PDMA zaslat požadavek na misijní oddělení. Náklady na výrobu a
poštovné budou pak vyúčtovány příslušné provincii.

 

– Moje misijní poslání ad gentes u kmene Xavante

Moje první setkání s domorodci se uskutečnilo

během mého noviciátu v roce 2003. Součástí formačního stupně bylo seznámení se s životem indiánů kmenů Bororo a Xavante v domorodých komunitách salesiánské misie Mato Grosso. Bylo to pro mě významný zážitek. Nakonec jsem odeslal žádost a byl jsem poslán na druhý rok své asistence mezi indiány kmene Xavante do vesnice San Marcos. Má misijní zkušenosti pak pokračovala i o prázdninách, zatímco jsem studoval teologii.

V roce 2011 jsem byl vysvěcen na jáhna v San Marcos a byl jsem přidělen do salesiánské misijní komunity při personální farnosti sv. Dominika Savia v Nova Xavantina. Účelem bylo pracovat mezi domorodci kmene Xavante. V roce 2013 jsem se stal součástí salesiánské komunity Sangradouro, kde je domov pro domorodce z kmenů Bororo a Xavante. Působil jsem tam jako učitel, koordinátor skupiny mládeže, animátor liturgie, kulturních festivalů a oratoře. Kromě toho, že jsem psal historii salesiánských misií v této oblasti za posledních 50 let, staral jsem se o údržbu vodní elektrárny, zemědělské práce a zúčastnil se každodenní činnosti komunity.

Dnes jsem opět v personální farnosti sv. Dominika Slavia. Farnost zahrnuje dvě diecéze a prelaturu, čtyři domorodé země, více než 150 vesnic, obrovskou rozlohu půdy a žije zde cca 15 000 domorodých obyvatel.

Vnímám sebe jako člověka, který je skrze křest povolán žít jako Don Bosko v duchu Ježíše Krista. Papež ve svém Evangelii Gaudium upozorňuje na důležitý misijní rozměr Ježíše, který by měl charakterizovat společenství jeho následovníků.

Don Bosko rozuměl dobře tomu volání a poslal misionáře k indiánům do Ameriky. Mnoho misionářů, kteří opustili svou vlast, se věnovalo této práci s vírou a láskou. Takže v dané domorodé realitě poznávám sebe jako součást snu mnoha jiných snílků… a jako výzvu GK27, která nás volá, abychom působili jako Don Bosco v reálném prostředí tam, kde je prorocká a evangelizační přítomnost nejvíce třeba. Vědom si svých omezení, ale také se srdcem otevřeným k dispozici Bohu a druhým vím, že něco dobrého může odsud vyjít. Důkazem toho je Don Bosko a především mnoho misionářů, kteří věnovali své životy práci mezi domorodými národy.

Vyskytují se ovšem problémy, jako se naučit jazyku a poznat kulturu Xavante; inkulturace evangelizace, jiná pastorační mentalita, otevřít se tomu, co nás oslovuje; vnitřní a vnější konflikty (mezi domorodci a ostatní populací), nastolení dialogu a vzájemného respektu, nedostatek materiálních a lidských zdrojů pro tak významné dílo. Ale je pozitivní, že salesiánská misijní práce mezi domorodými lidmi přináší své ovoce. Jsem hlavně rád za úsilí vynaložené salesiánskou misií – ukazuje se, že úsilí a sny pokračovat má smysl, že z „mála“ se stává “hodně”.

jáhen José Alves de Oleveira
Brazilec, misionář u kmene Xavante

 

– Svědek salesiánské misijní svatosti

Z dopisů ctihodného Msgr. (1879-1965), misionáře v Japonsku:

“Don Bosko! To jméno mně připomíná mé povinnosti, tak jak jsem slíbil v den své profese, připomíná mi život mého ctihodného Otce, a cesty, které vedly k založení naší Společnosti. Připomíná jeho nesmírnou lásku k Ježíši v Nejsvětější svátosti, k Marii Pomocnici křesťanů, k papeži a duším.” (25. prosince 1925)

 

– SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL

Za všechny Salesiány Dona Boska

Ať v naší kongregaci, která “je k dispozici“ v církvi bez hranic, inspiruje Salesiánský misijní den 2015 každého salesiána neohroženě vyjít mezi lidi na okraji společnosti.

Ve jménu Dona Boska, v průběhu měsíce Dona Boska, během dvoustého výročí narození Dona Boska… Modlíme se v tomto měsíci za všechny syny Dona Boska, aby měli stejné misijní srdce jako náš zakladatel, vždy otevřené pro každého, aby ho přivedli k Bohu.

 

Všechna předchozí čísla “Cagliero 11” jsou k dispozici v angličtině na purl.org/sdb/sdl/Cagliero nebo v češtině na www.sadba.org/novinky/cagliero-11.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11, Janě Švecové za korektury a sazbu a Honzovi Baumannovi za webové zveřejnění.