Cagliero 11 - leden 2016

“Nedávno jsem intenzivně vizitoval salesiánské domy v několika zemích Oceánie. A první věc, která mi tane na mysli, je radost a jistota z vědomí, že misijní sen našeho milovaného otce Dona Boska se uskutečňuje!”

Co je nového ve světě misií?

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE.

– Salesiánský misijní den 2016

Drazí přátelé,

plakát vyjadřuje pestrými barvami bohatství kultur a tradic mnoha mladých lidí z nesčetných ostrovů Oceánie, kteří vztahovali své ruce k Donu Boskovi a žádali ho, aby přišel a pomohl jim.

Ale není to jen křik dětí ve snu Dona Boska. Je to také aktuální křik zástupů mládeže z mnoha ostrovů Oceánie čekajících na Dona Boska, aby přišel prostřednictvím svých salesiánů. Je to také výzva salesiánům v jiných světadílech, aby nabídli velkoryse sami sebe za misionáře ad gentes, ad exteros + ad vitam k posílení evangelizace na periferii a v nových horizontech – v Oceánii!

Salesiánský misijní den 2016 je vynikající příležitostí, jak:
• objevit a lépe poznat národy v této části světa, které jsou pro mnohé zcela neznámé. Je to mimořádná příležitost poznat a zamilovat si mládež Oceánie;
• přijmout pozvání a dát se k dispozici jako misionáři ad gentes + ad vitam v Oceánii; listováním v těchto stránkách a četbou různých příběhů se jistě mnoho mladých spolubratří rozhodne napsat osobně hlavnímu představenému: Tady jsem!
• podpořit solidaritu se salesiánskými komunitami regionu východní Asie-Oceánie tím, že se aktivně a velkoryse zúčastním projektu SMD 2016: oratoře na Fidži.

Viva Don Bosco!

P. Guillermo Basañes, SDB
hlavní rádce pro misie

– Oceánie je živnou půdou pro salesiánské charisma

Nedávno jsem intenzivně vizitoval salesiánské domy

v několika zemích Oceánie. A první věc, která mi tane na mysli, je radost a jistota z vědomí, že misijní sen našeho milovaného otce Dona Boska se uskutečňuje!

Viděl jsem na vlastní oči obrovské kulturní rozmanitosti. … Pro naši evangelizaci v Oceánii je skutečně příhodná doba. Všude je naléhavé a potřebné přesvědčivě hlásat Ježíše Krista. Člověk si je okamžitě vědom toho, že je zde otevřenost k evangeliu. Dýchá mezi lidmi, kteří mohou přijmout s lehkostí evangelium jako dobrou zprávu. Z naší strany je vždy třeba držet krok s jakoukoli zemí, kde srdce a mysl jsou otevřené působení Ducha. Co je důležité, nebrzdit hojnou setbu v srdci každého mladého člověka v této době, kdy lze předjímat, jak a kdy bude plodná…

Tady je živná půda pro charisma hlásání Ježíše. Země, kde charisma přináší ovoce a zapouští hluboké kořeny, ponese nadále více ovoce a v budoucnosti zakoření, pokud zůstaneme dnes věrni Donu Boskovi a mládeži Oceánie. Je mou nejsilnější touhou, aby salesiánský misijní den podpořil ještě více růst apoštolského zanícení v naší milované
salesiánské rodině!

P. Ángel Fernández Artime, SDB

– Salesiáni v Oceánii

Zeměpisně zahrnuje Oceánie světadíl Austrálii

a mnoho ostrovů, velkých i malých, jakož i obrovské rozlohy vody. Moře a půda, voda a země se setkávají v nekonečné různorodosti, často bijící do očí svou velkou nádherou. Ačkoliv Oceánie je geograficky velmi rozlehlá, její populace je relativně malá a nerovnoměrně rozdělená, i když se skládá z velkého množství původních a migrujících obyvatel. Široká škála jazyků společně s obrovskými vzdálenostmi mezi ostrovy a oblastmi činí zlepšení komunikace v celém regionu
zásadní výzvou. V mnoha částech Oceánie je cestování po moři a ve vzduchu mnohem významnější než po souši.

Salesiáni přišli do Austrálie v roce 1922. Právě z provincie Austrálie pocházejí dvě odvážné iniciativy. První z nich se týká salesiánského charismatu na souostroví Samoa v roce 1978, kde vzniklo mnoho povolání spojených s formací domorodých katechetů; druhá se týká zahájení salesiánských aktivit na ostrovech Fidži v roce 1999. Zde se nyní připravuje Tichomořská delegatura. Nejnovější přítomnost SDB v Tichomoří je v Aucklandu na Novém Zélandu (od roku
2009).

Mezitím salesiáni z Filipín otevřeli náročnou misii v Araimiri na Papui-Nové Guineji v roce 1980, zatímco salesiáni z Japonska zahájili podobně náročnou misii v Tetere na Šalamounových ostrovech v roce 1995. V těchto zemích misie probíhají v chudých oblastech, mezi obyvateli, z nichž většina jsou křesťané (katolíci jsou v menšině), ale existuje naléhavá potřeba evangelizace a výchovy mládeže, jakož i sociálního rozvoje. V roce 2005 vznikla delegatura Papua-Nová Guinea a Šalamounovy ostrovy.

Vštěpování a zakořenění salesiánského charismatu, jeho inkulturace v mladých církvích Oceánie si vyžaduje hodně trpělivosti, tak aby náš duch a naše činnost se věrně odrazila v místních kulturách. To je velká výzva, která si žádá poznání a lásku jak z hlediska dotyčných kultur, tak i z hlediska Dona Boska a jeho kongregace. Dialog mezi kulturami, ze kterých naši spolubratři pocházejí, a těmi, ve kterých působí, spolu se svědectvím salesiánského prožívání evangelia Ježíše Krista přináší dobré výsledky. Není pochyb o tom, že naše blízkost k lidem, naše přítomnost mezi mládeží a náš výchovně pastorační styl, jeho přívětivost a rodinný duch, náboženská a duchovní kvalita nám získává vážnost v místních církvích.

(viz ACG 397)

– Svědek salesiánské misijní svatosti

P. Pierluigi Cameroni SDB, generální postulátor pro svatořečení

Služebník Boží P. Constantine Vendrame (1893-1957), horlivý misionář v severovýchodní Indii a veliký ctitel Nejsvětějšího srdce Ježíšova píše ve svém misijním deníku: “Být schopen věřit znamená, že procházíš ulicí uzavřenou na obou stranách: v absolutní nedůvěře sám k sobě, ale v neomezené důvěře v Boha, bez podmínek, bez výhrad. Být schopen věřit v milosrdnou Boží lásku… Nikdo není více potřebným a nahým, nikdo více nemocným, hladovým a žíznivým, než ti, kterým chybí poznání a Boží milost“.

– SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL

Ať Pán inspiruje a podporuje v našich komunitách

schopnost přivítat a doprovázet křesťanské uprchlíky ze Středního východu, kteří jsou součástí velkého davu uprchlíků z tohoto regionu.

Je naléhavě potřebné osvojit si zřetelný modlitební záměr vzbudit milosrdenství. Musíme vyvolat pozornost a solidaritu ke křesťanským uprchlíkům ze Středního východu a spolu s nimi zintenzivnit modlitbu za křesťany na Středním východě. Zvláště máme starost o naši milou mládež na Středním východě, modlíme se za ni a s ní, aby ji Pán posílil v její naději.

Všechna předchozí čísla “Cagliero 11” jsou k dispozici v angličtině na purl.org/sdb/sdl/Cagliero nebo v češtině na www.sadba.org/novinky/cagliero-11.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11, Janě Švecové za korektury a sazbu a Honzovi Baumannovi za webové zveřejnění.