Cagliero 11 - listopad 2013

„Potřebujeme misionáře v Peru, proč jít jako misionář mezi latinoameričany do Evropy?“

Více ve svědectví peruánského misionáře v Itálii P.Daniela Coronela

Co je nového ve světě misií? Listopadové číslo salesiánského misijního měsíčníku je tady!

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE.

– Úvodní slovo P. Václava Klementa, rádce pro misie

Drazí bratři a přátelé salesiánských misií!

Dnes si připomínáme první misijní výpravu Dona Boska z 11.11. 1875, která hluboce poznamenala nejen průběh salesiánské historie, ale také vlastní podobu salesiánského charismatu. Don Bosco sám vyslal 11 misijních výprav. V roce 1888 bylo 20% salesiánů na misiích v Americe! Jaký dopad mělo 11000 misionářů vyslaných v letech 1875-2013 na naše charisma, spiritualitu a salesiánské poslání. Jaký to byl dopad na salesiánskou svatost! I Papež František označil první misionáře v Patagonii za vzory plodného křesťanského života (La Civiltà Cattolica 20. září 2013). Mezi svatými, blahoslavenými, ctihodnými služebníky Božími v salesiánské rodině je jich 25 z misionářů nebo z těch, kteří prošli první evangelizaci misionářů!

DNA naší kongregace je vskutku misionářské!

P. Václav Klement, SDB, rádce pro misie

– Novinky z misijního oddělení

Proč k nám posíláte misionáře? Nejsme zaostalá země!

Není výjimkou slyšet salesiány z technologicky vyspělých zemí se ptát: “Proč nám posíláte misionáře? Nejsme zaostalá země!“ I někteří misionáři ze zemí, které byly kdysi považovány za ”misijní země“, se podivují nad smyslem jejich vyslání do materiálně dobře zabezpečných nebo do technologicky vyspělých zemí. Pro mnoho salesiánů je stále problémem pokyn z poslední generální kapituly. Tento pokyn vyzývá k uskutečnění potřebných kroků k obnovení salesiánské přítomnosti na tomto kontinentu (26 GK, 108, 111) – projekt je známý jako “Projekt Evropa”.

Ve skutečnosti jde o problém hlubší než jenom politicko-zeměpisný. Má své kořeny v omezené porozumění slova “misie”, vyjádřeném v Ad gentes č. 6, chápané jako jednosměrný pohyb ze zemí “křesťanských” do “pohanských “, a Evangelii nuntiandi, č. 31, kde jsou lidská podpora a rozvoj chápány jako nejdůležitější součásti misijního poslání. Zdá se, že chápání misijního poslání zde jakoby zkamenělo. Vždyť již v roce 1991 zdůraznil Jan Pavel II. v Redemptoris missio, č. 33 a 34, že misie nemůže být viděna už jen z jednosměrného geografického hlediska, ale především jako hlásáníJežíše Krista v prostupujících kontextech, kde je potřeba buď misie ad gentes, běžná pastorační činnost nebo nová evangelizace. Proto vyzval k vzájemné spolupráci a pomoci mezi církvemi v zemích tradičně nazývanými “křesťanskými “ a zeměmi „misijními“. V této souvislosti vyzval papež Benedikt XVI. cíkev v Africe, “aby přispěla k nové evangelizaci v sekularizovaných zemích, kde dnes bohužel chybí povolání.” To, zdůraznil, není oslabení misijních impulzů ad gentes, ale “konkrétním znamením“ její„plodnosti”! (Africae munus č. 167). Díy této obnovené vizi i papež Františk neustále vyzývá katolíky jít “až na okraj společnosti” př hlásání evangelia. Tak i hlavní představený trvá na tom, že projekt Evropa je projektem celé kongregace a zahrnuje “všechny regiony a provincie” (26. GK, č. 147) a v první řadě vyžaduje od všech salesiánů změnu smýšlení a srdce, aby si osvojili tuto epochální změnu v chápání misií. Teprve pak bude vícesměrná výměna salesiánských misionářů animována vzájemnou důvěrou a otevřeností, která v konečném důsledku obohatí všechny provincie a obnoví celou naši kongregaci!

P. Alfred Maravilla

misijní oddělení

– Svědectví peruánského misionáře v Itálii

Jako první salesiánští misionáři v Americe, také sloužím přistěhovalcům… v Evropě!

Moje misijní povolání se zrodilo, když jsem byl v salesiánském přednoviciátě díky promítání videa o otci Luisi Bollovi a jeho působení mezi ačuarskými indiány v peruánské Amazonii. Dotklo se to mého srdce a nemohl jsem se oprostit od touhy jít pracovat jednoho dne mezi ty nejpotřebnější. Tak jsem během noviciátu vyjádřil touhu být vyslán do misií ad gentes svému tehdejšímu zodpovědnému za náš region, současnému hlavnímu představenému. Řekl mi, že bych měl dokončit studia filozofie, a až pak mohu očekávat odpověď. Když jsem v roce 2001 začal asistenci, byl jsem poslán spolu s dalšími 4 misionáři, abychom založili první salesiánské komunity v peruánské Amazonii a pracovali u indiánů ze 7 kmenů. Můj sen se stával skutečností. Dokončil jsem první rok své asistence mezi indiány. Poté jsem byl přeložen do Limy, kde jsem pracoval mezi dětmi ulice.

Po ukončení svých teologických studií jsem vyjádřil přání jít speciálně do misií ad gentes. Odpověď jsem dostal v průběhu roku 2010, když už jsem pracoval jako kněz mezi indiány v Amazonii. Byl jsem vyslán do projektu Evropa. Nejprve jsem byl poslán do Irska a pak do Janova – Sampierdarena, abych pracoval mezi latinskoamerickými přistěhovalci. Samozřejmě, že jsem se dostal do potíží v důsledku kulturního šoku: jazyk, vztahy v komunitě, způsob chápání salesiánského charismatu ze strany světského a sekularizovaného světa, obtížnost integrace víry a života, atd. … I my salesiáni se málo snažíme podporovat integraci.

Kurz pro nové misionáře byl velmi užitečný, protože jsem odcházel do úplně odlišného kulturního prostředí. Právě na to jsme v rámci kurzu byli přpravováni. Pomohl mi podniknout kroky k mému začlenění a k poznání různých evropských reálií. Byli jsme upozorněni na všchny možné obtíže, které nás mohou potkat.  Poznání kořenů salesiánského charismatu, týden ústraní a výměna zkušeností mezi novými misionáři byla témata, která mi nejvíce pomohla.

Někdy se mě lidé ptají: “Potřebujeme misionáře v Peru, proč jít jako misionář mezi latinoameričny do Evropy”? Moje odpověď zní: jeden z hlavních úkolů prvních salesiánských misionářů byla péče o italské přistěhovalce v Americe. Dnes je mým hlavním úkolem starat se o latinskoamerické přistěhovalce v Janově, kteří tak dlouho čekali na příchod latinskoamerického kněze. Vím, že je nás tolik zapotřebí v mé zemi a sám jsem to zažil, ale také vím, že i tady je obrovská potřeba u latinskoamerických přistěhovalců, aby mohli znovu objevit svou kulturu a dokázali naslouchat především v době krize na všch úrovních: ekonomické, sociální, politické, kulturní a náboženské. To je důvod, proč stále děkuji Bohu za vedení mého života a života všech misionářů, kteří jsou podle Jeho vůle součástí projektu Evropa.

P. Daniel Coronel SDB

Peruánec, misionář v Itálii

– Salesiánský misijní úmysl

Za CAM 4 (celý americký světadíl)

Aby CAM 4 a 9 COMLA v Maracaibo, Venezuela, byly impulzem k oživení misijního nadšení na celém kontinentu.

Za úspěšný průběh amerického misijního kongresu (CAM 4) a latinskoamerického misijního kongresu (COMLA 9) v Maracaibo, Venezuela (26. listopadu až 1. prosince 2013). Nejdříve se salesiáni a salesiánky z různých provincií Ameriky sejdou ke studijním dnům o počátečním hlásání Ježíše Krista v Americe (Venezuela), a pak k účasti na CAM 4, který následuje.

Modleme se, aby získané zkušenosti pomohly znovu nastartovat misijní horlivost na tomto kontinentu. Je důležité, aby křesťané v Americe rostli v poznání a přijetí odpovědnosti za hlásání evangelia v místě svého působení, ale i na celém kontinentě, aby se naplnilo to, co biskupové zdůraznili v dokumentu Puebla (CELAM, 1979): „Je pravda, že my sami potřebujeme misionáře… ale musíme dávat i z naší chudoby “(368).

Všechna předchozí čísla „Cagliero 11“ jsou k dispozici na www.sdb.cz/novinkysdb/misie/.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11 a Janě Švecové za korektury a sazbu.