Cagliero 11 - listopad 2015

“Drazí přátelé,
během misijního měsíce řekl papež František po modlitbě Anděl Páně na Svatopetrském náměstí: “Ptám se vás, mladí lidé, chlapci a dívky, kteří jste nyní na náměstí: Už jste zachytili pohled Ježíše na vás? Co byste mu řekli?Chtěli byste raději opustit toto náměstí s radostí, že se Ježíš za nás vydává nebo se smutkem v srdci, který nám nabízí světskost?” (říjen 11)

Co je nového ve světě misií?

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE.

– Úvodní článek P. Guillerma Basaňa, rádce pro misie

Drazí přátelé,

během misijního měsíce řekl papež František po modlitbě Anděl Páně na Svatopetrském náměstí: “Ptám se vás, mladí lidé, chlapci a dívky, kteří jste nyní na náměstí: Už jste zachytili pohled Ježíše na vás? Co byste mu řekli? Chtěli byste raději opustit toto náměstí s radostí, že se Ježíš za nás vydává nebo se smutkem v srdci, který nám nabízí světskost?” (říjen 11)

Domnívám se, že by Don Bosco v podobné situaci také “hodil síť” jako papež František. Boží prozřetelnost staví před naše oči každý den na všech šesti světadílech (včetně digitálního kontinentu!) bezpočet mladých lidí, kteří očekávají podobně těžkou otázku. Často, nepozorní nebo zaneprázdnění, jsme zapomněli na tuto otázku, nebo nemáme odvahu ji položit.

Je na nás, zda najdeme způsob, jak “měřit” našeho misijního ducha, bez ohledu na místo, kulturní kontext nebo výchovně-pastorační struktury, ve kterých se nacházíme. Ve všech těchto kontextech od nás Pán očekává, že přispějeme k oživení našeho misijního ducha.

P. Guillermo Basañes, SDB
hlavní prádce pro misie

– Podstatný a konstitutivní rys naší salesiánské identity

Dovolte mi zde připomenout,

co velmi dobře víme: Don Bosco měl od mládí touhu stát se misionářem. Don Cafasso, doprovázející ho při rozlišování povolání, “bránil” této cestě a řekl mu, že misie pro něj nejsou (srov. BM 2, 160-161). Nicméně on vždy měl tuto touhu na mysli a ve svém srdci a uskutečnil ji prostřednictvím svých synů. Od 11. listopadu 1875 si vybíral ze skupiny prvních salesiánů ty, které poslal do Ameriky, aby se starali o duchovní potřeby emigrantů a hlásali evangelium lidem, kteří ho neznali. Od první výpravy až do letošního 27. září bylo těchto výprav 146. Krátce po první výpravě salesiánů odešly za rok do misií Dcery Panny Marie Pomocnice křesťanů. V současnosti odcházejí často laičtí misionáři (muži i ženy).

Neměli bychom zapomínat na to, co mluví samo za sebe a to, o čem jsem se zmínil v předchozím dopise (AGC 419). Po smrti Dona Boska bylo v Americe 153 salesiánů, což činilo 20% salesiánů té doby, jak katalog kongregace pro ten rok poznamenává.

V jednom z dopisů napsaných v roce 1912 uvádí P. Albera s odkazem na Dona Boska: “Misie byly oblíbeným předmětem jeho hovorů. Uměl vlít do srdcí silnou touhu stát se misionáři, a to takovým způsobem, že se zdálo, že je to ta nejpřirozenější věc na světě.”

Vždy jsem byl přesvědčen, že misijní rozměr je základní a konstitutivní rys naší identity jako kongregace. Čím více jsem studoval naše dokumenty, tím silnější se toto přesvědčení stalo!.

P. Ángel Fernández, SDB
(ACG 421)

– Svědek salesiánské misijní svatosti

P. Pierluigi Cameroni SDB, generální postulátor pro svatořečení

Ctihodná Laura Meozzi, (1874-1951), dcera Marie Pomocnice křesťanů, misionářka v Polsku, napsala několika sestrám, které se chystaly odejít do misií: “Buďte zajedno s vaší představenou; ujistěte se, že váš domov se stává domovem Ježíše; ať jsou sestry vzorem ctností… Ať nikdy žárlivost není mezi vámi, ať není žádná smutná tvář, ale buďte vždy veselé, klidné, šťastné ve všem a vždy připraveny k jakékoli oběti k Boží chvále. Nikdy nezvyšujte hlas a vždy se usmívejte. Zacházejte s děvčaty dobře a dbejte, aby nikdo nebral věci na lehkou váhu.“

– SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL

Za salesiány v Africe a na Madagaskaru

Aby salesiáni v Africe a na Madagaskaru poznali, jak duchovně doprovázet mládež svěřenou do jejich pastorační péče.

Papež Benedikt XVI zdůraznil, že “Afrika je kolébkou křesťanského kontemplativního života.” (Africae munus 119). V tomto smyslu máme my salesiáni povolání a poslání přivádět mladé lidi ke Kristu podle učení Dona Boska a napodobováním jeho pedagogické praxe. Tím, že se svěřil doprovázení Dona Cafassa, doprovázel Don Bosco mladé lidi, aby rostli ve svatosti jako dobří křesťané a poctiví občané. Stejně jako náš zakladatel může být každý salesián schopen doprovázet mladé jako přítel a otec, jen když se nechává pravidelně doprovázet svým duchovním vůdcem.

Všechna předchozí čísla “Cagliero 11” jsou k dispozici v angličtině na purl.org/sdb/sdl/Cagliero nebo v češtině na www.sadba.org/novinky/cagliero-11.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11, Janě Švecové za korektury a sazbu a Honzovi Baumannovi za webové zveřejnění.