Cagliero 11 - prosinec 2013

„Je třeba trpělivě hledat oblasti, kde můžete zasít. Po osmi letech práce s nimi jsem zjistil, že mezi Romy mohu prožít autenticky svůj salesiánský život: žít mezi chudými nejen v materiálním smyslu, ale také z náboženského pohledu, včetně těch, kteří ještě nepřijali Krista do svého života.

Až mezi Romy jsem nalezl své misijní povolání!“

Více ve svědectví slovenského misionáře mezi Romy P. Josefa Žembery, SDB

Co je nového ve světě misií? Prosincové číslo salesiánského misijního měsíčníku je tady!

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE.

– Úvodní slovo P. Václava Klementa, rádce pro misie

Drazí bratři a přátelé salesiánských misií!

Nejpůsobivější zážitek, který jsem měl v tomto roce, byla návštěva míst, kde pracoval P. Luigi Bolla, vynikající misionář, jenž zemřel v únoru 2013. Každý rok navštívil otec Luigi všech třicet ašuarských vesnic na peruánském území amazonského pralesa, které tvoří “domorodou cíkev”.

Považuji jeho slova za nejlepší komentář k tématu 27. generální kapituly. “Když loď opustila přístav Janov, prožil jsem jeden z nejkrásnějších okamžiků svého života. Zdálo se mi, že všechno umírá – přátelé, vlast, hory… A já si myslím, že to je pocit všech misionářů. Pak jsem řekl Pánu: “Ztratil jsem všechno, teď jsi jediný, koho mám, protože v novém světě nikoho a nic neznám“. A tehdy Pán odpověděl,: “JÁ JSEM VŠECHNO A JSEM ZDE PRO TEBE”. Je to chvíle radosti, nekonečné radosti! Chci povzbudit mladé lidi, aby si vybrali misijní povolání. Ano, misijní povolání je mimořádný dar!”

Přeji vám plodnou oslavu Vánoc 2013!

P. Václav Klement, SDB

rádce pro misie

– Úryvek z projevu na 2. zasedání misionářů v Evropě

Provincie, která nepřesahuje své hranice, onemocní!

 Článek 6 našich Stanov zdůrazňuje úkoly, které máme v církvi: “Salesiánské povolání nás umísťuje do srdce církve a zapojuje nás zcela do služeb jejího poslání. Věrni závazkům, které nám předal Don Bosco, jsme hlasateli radostné zvěsti mládeži, zejména nejchudší; věnujeme se se zvláštní péčí lidem s apoštolským povoláním; jsme vychovateli k víře mezi prostými lidmi, především pomocí sdělovacích prostředků; hlásáme evangelium v zemích, které je dosud nepřijaly. Pomáháme tak budovat církev jako Kristovo tělo, aby se také naším prostřednictvím jevila světu jako „všeobecná svátost spásy“.

Tento článek se týká všech salesiánských spolubratrů, komunit a provincií. Dosažení cílů kongregace je odpovědností každého, to platí i pro výchovu a evangelizaci mladých lidí, zejména chudých, k apoštolským povoláním, k výchově pracujících vrstev ve víře, a to zejména prostřednictvím sociální komunikace. A zvěstováním evangelia těm, kteří ho neznají. Naplnění tohoto čtvrtého úkolu kongregace a probouzení misijního povolání není výhradním úkolem rádce pro misie. Tato odpovědnost padá na nás na všechny.

Naše provincie se vystavují tomu druhu rizika, které papež František kárá v církvi: nebezpečí uzavření se. Provincie se soustřeďuje na sebe a své vlastní potřeby, nevychází ven do ulic, nedostane se za vlastní hranice a onemocní. Existují provincie s množstvím povolání, které myslí jen na sebe. Ale jsou také chudé provincie, které misionáře nejen přijímají, ale i vysílají. Církev a kongregace se obnovuje misijním úsilím a výměnou darů povolání. To je důvod, proč jsou důležité mezinárodní komunity, kde působí spolubratři z různých národů. Jsou znamením toho, že kongregace žije, protože je otevřena pro velkorysost a misijní mobilitu.

 

 P. Francesco Cereda

rádce pro formaci

(úryvek z projevu na 2. zasedání misionářů v Evropě)

– Svědectví slovenského misionáře mezi Romy

Mezi Romy jsem nalezl své misijní povolání

Moje misijní poslání rostlo dlouhou dobu. První impulz byl v mém mládí, když jsem se seznámil se životem misionáře, sv. Damiana de Veuster. Tehdy jsem pocítil výzvu ke službě těm nejslabším. Další kroky přišly v průběhu mého života už jako salesiána. O několik let později, když jsem byl rektorem salesiánských studentů teologie, jsem se s nimi vypravil do obce 35 km od Bratislavy, kde skupina asi 400 Romů stavěla na louce domy. Sestry Matky Terezy zde již začaly pracovat s dětmi. Ale pro nás salesiány to všechno začalo sloužením nedělní mše sv. pro romské děti ve farním kostele.

 

Dalším krokem v mém misijním povolání byla příprava rodičů na křest jejich dětí. Pronajali jsme několik místností a upravili je podle potřeby: na oratoř, kapli a přípravku pro školní mládež atd. Původně jsem očekával, že rodiče přijdou do našeho “střediska”. Nakonec jsem je musel vyhledat v jejich domovech. Tam jsem začl první“katecheze”. Pomalu jsem poznal řadu rodin. Kromě náš salesiánů tu pracovalo několik sester FMA, vysokošoláci, studenti teologie i členové jiných nábožnských kongregací. Během několika let počet salesiánských studentů teologie klesl a bylo rozhodnuto poslat je do Crocetta (Turí). Nakonec jsem tu mezi Romy zůtal jako jediný salesián.

Nyní žiji v salesiánské komunitě poblíž Košic, v okolí bydlí asi 5000 Romů. Naše přítomnost mezi nimi nám otevřela oči k poznání odlišné kultury, jak ze sociláního, tak také z křesťanského pohledu. Díky životu mezi nimi jsem si uvědomil, jak Romové dokázali podržet to, čemu my lidé z kultury “výkonnosti a práva” nerozumíme. Lze to popsat snad jen volně, asi jako přesvědčení, že svět není naším majetkem, ale že je pro každého. A že nejsme vlastníky, ale pouze poutníky, s pocitem radosti být spolu jako rodina, jako skupina atd. To je pro mě úrodné pole k evangelizaci.

Většina Romů je pokřtěna, ale není evangelizována. Chtějí, aby jejich děti byly křtěny, ale nic více. Přesto jsem také nalezl jednotlivce a rodiny otevřené víře. Pro mě je největší výzvou dobře pochopit jádro jejich kultury a nestigmatizovat je jako “líné” a “mazané”. Je třeba trpělivě hledat oblasti, kde můžete zasít. Po osmi letech práce s nimi jsem zjistil, že mezi Romy mohu prožít autenticky svůj salesiánský život: žít mezi chudými nejen v materiálním smyslu, ale také z náboženského pohledu, včetně těch, kteří ještě nepřijali Krista do svého života.

Až mezi Romy jsem nalezl své misijní povolání.

P. Jozef Žembera, SDB

Slovák, misionář mezi Romy na Slovensku

– Salesiánský misijní úmysl

Za mládež regionu severní Evropa

 Aby se mladí lidé v Evropě mohli setkávat v křesťanských komunitách salesiánské rodiny, které odrážejí dnešní Kristovu tvář.

Projekt Evropa potřebuje čerpat z vnitřní obnovy, která se uskutečňuje novou evangelizací, která znovu objevuje kořeny pravého života v křesťanských hodnotách. Navzdory zdání mladá generace Evropanů hledá smysl života, duchovnost a hloubku. Prostřednictvím výchovné činnosti salesiánské rodiny se stává nadějí pro budoucnost evropského kontinentu. Závazek k misijní dobrovolnické službě a aktivní účast ve skupinách mládeže (SYM) při salesiánských střediscích může být způsob, jak znovu oživit tvář církve. 

 Všechna předchozí čísla „Cagliero 11“ jsou k dispozici na www.sdb.cz/novinkysdb/misie/.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11 a Janě Švecové za korektury a sazbu.