Cagliero 11 - prosinec 2015

“Právě teď znovu vyzývám ty, kteří se cítí povoláni k “misii ad gentes et ad vitam”, aby se podvolili volání, abychom mohli provést ve vhodnou dobu odpovídající rozlišování.”

Co je nového ve světě misií?

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE.

– Hlavní představený OČEKÁVÁ žádosti o vyslání do misií

Právě teď znovu vyzývám ty,

kteří se cítí povoláni k “misii ad gentes et ad vitam”, aby se podvolili volání, abychom mohli provést ve vhodnou dobu odpovídající rozlišování. Dostávám dopisy od spolubratrů, obvykle mladých, kteří mi píší, že je to jejich přání jít do misií, ale že jejich nadřízení (někdy rektor, jindy provinciál) je odradil nebo jim to prostě zakázal, či jim nedal svolení. Když na to pohlédnu se srdcem Dona Boska, myslím, že mohu říci, že by nikdo neměl klást překážky těmto odůvodněným výzvám od Pána a že potíže na místní nebo provinciální úrovni by neměly mít dopad na tyto ušlechtilé tužby. Nikdy nezapomínejme, moji bratři, že Pán je mnohem štědřejší, než my můžeme být.

Na závěr bych rád dodal, že věřím, že nazrál čas a potřeby misie tomu nasvědčují, že koordinovaným způsobem prostřednictvím regionálního rádce a rádce pro misie a s vědomím hlavního představeného můžeme nabídnout pomoc spolubratrů těch provincií, které mají více povolání, jít do jiných míst a provincií kongregace na dobu určitou. Moji drazí provinciálové, buďte velkorysí. Don Bosko jím byl zcela mimořádně!

P. Ángel Fernández Artime, SDB
(ACG 421)

– “Jsi připraven?”

Rok dvoustého výročí od narození Dona Boska

se blíží ke konci. Možná, že jsi zapomněl, drahý mladý spolubratře, dát Don Boskovi nejlepší dárek! Svou misijní připravenost ad gentes, ad exteros, ad vitam. Kdo ví, jestli nadcházející vánoční svátky nebudou dobrou příležitostí konečně napsat nástupci Dona Boska: “Tady jsem!” Modlím se za tebe! Modli se za mě!

“Když v důsledku rozlišování dojde kandidát k závěru, že je volán k službě v misiích, pošle dopis hlavnímu představenému, v němž výslovně projeví svou vůli dát se k dispozici kongregaci SDB. To mu nebere možnost určit své preference nebo konkrétní předpoklady pro určité misijní území, což se vztahuje zejména na projekt Evropa (…). Po úspěšném ukončení rozlišování a po obdržení stanoviska provinciála k uvolnění spolubratra pro misie přiřadí hlavní představený kandidátu jeho místo určení “. [Misijní formace salesiánů Dona Boska, Řím 2013]

Fr. Guillermo Basañes, SDB
hlavní rádce pro misie

– Kritéria pro rozlišování salesiánského misijního povolání “ad gentes, ad exteros, ad vitam”

Obecná kritéria rozlišování povolání:

pro spolubratra, pro představeného a radu

Tři základní aspekty: (1) pravý úmysl, (2) svobodné rozhodnutí, (3) následující nezbytné předpoklady:
– dobré zdraví;
– lidská zralost; zodpovědnost; přiměřená zdatnost;
– fyzická zdatnost; psychická rovnováha; houževnatost;
– trpělivost, pochopení, pokora, schopnost ocenit autentické hodnoty jiných kultur
a náboženství; schopnost se přizpůsobit změnám;
– duchovní chápání tak, aby nedošlo k zúžení misie na pouhou filantropickou nebo sociální činnost;
– duch víry; zakořenění v Kristu skrze osobní a komunitní modlitební život, soustředěný na eucharistii, pravidelné přijímání svátostí;
– salesiánský život prožívaný s misijním nadšením projevujícím se zápalem při hlásání Ježíše, a to zejména chudé mládeži na okraji společnosti;
– hluboká láska k církvi a kongregaci;
– obětavost; štědrost a spokojenost s podmínkami, ve kterých se ocitne;
– síla čelit únavě a frustraci z neúspěchu vlastního úsilí;
– flexibilita a schopnost přizpůsobit sebe sama a mít rád život v mezikulturní komunitě;
– schopnost naučit se nový jazyk;
– schopnost žít v komunitě a pracovat jako tým s členy komunity, laickými misionáři, mládeží;
– schopnost komunikace a poslušnosti k místnímu biskupovi v celkové pastorační aktivitě.

Kontraindikace misijního povolání:
– hledání dobrodružství a pouhá touha změnit místo působení;
– naléhání třetí osoby: rodiče, spolubratři, přátelé;
– únik z vlastních vztahových, osobních a jiných problémů povolání;
– neschopnost integrovat se do života a apoštolátu komunity. Pokud je takový spolubratr poslán do misie, bude vystaven náročnějšímu prostředí (z hlediska jazyka, kultury a dalších faktorů) a dojde ke zhoršení jeho stavu.

[Misijní formace salesiánů Dona Boska, str. 27-29]

– Svědek salesiánské misijní svatosti

P. Pierluigi Cameroni SDB, generální postulátor pro svatořečení

Na bojišti, Boží služebník Mons. Stephen Ferrando (1885-1978), misionář v Indii, biskup a zakladatel Misijních sester Panny Marie Pomocnice křesťanů, píše svému provinciálovi: “Zbývá jen pár minut do půlnoci před Vánoci; bdím; proč spát dnes večer? … Brzy se narodí Ježíš. Mohl se narodit v paláci na trůn, a přesto dal přednost jeslím v Betlémě. Nepohrdne tímto chatrným přístřeškem. Co mám říci dítěti? Bude vidět všechno a uprostřed nekonečných utrpení najde alespoň jedno upřímné srdce, které si přeje ho nikdy neopustit. Požádám ho o sílu obstát v nadcházejících bojích a bitvách.“

– SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL

Za konsolidaci služby rodinám ve Středomoří

Aby salesiáni posílili službu rodinám v úzké spolupráci se službou mládeži.

Dnes “Rodina zažívá hlubokou kulturní krizi, stejně jako všechna společenství a sociální vazby. V případě rodiny je oslabení těchto vazeb zvláště závažné, protože rodina je základní buňkou společnosti, kde se učíme i přes naši rozdílnost žít s ostatními a patřit k sobě; je také místem, kde rodiče předávají víru
dětem.” (Evangelii Gaudium 66). Rodina, srdce a kolébka veškerého života, musí zůstat v našich modlitbách a stále v našich pastoračních iniciativách.

Všechna předchozí čísla “Cagliero 11” jsou k dispozici v angličtině na purl.org/sdb/sdl/Cagliero nebo v češtině na www.sadba.org/novinky/cagliero-11.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11, Janě Švecové za korektury a sazbu a Honzovi Baumannovi za webové zveřejnění.