Cagliero 11 - srpen 2013

Co je nového ve světě misií? Srpnové číslo salesiánského misijního měsíčníku je tady!

“Život misionáře rozhodně není snadný, ale moje víra mě ujišťuje, že Bůh nikdy neopustí ty, kteří štědře rozdávají!”

Ch. Jan Křtitel Dinh Viet Tien, vietnamský misionář v Brazílii

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE.

– Úvodní slovo P. Václava Klementa, rádce pro misie

Drazí bratři a přátelé salesiánských misií!

Srdečné pozdravy v měsíci srpnu! V různých provinciích nastal čas dovolených, v jiných pak období intenzivního apoštolského úsilí. Pro řadu misionářů je tu příležitost navštívit své domovské provincie – je čas na dovolenou. “Každý misionář by se měl pravidelně vracet do své rodné země, a to v souladu s předpisy své provincie. Provinciál ho představí provinciálovi oblasti, kde má v úmyslu strávit svůj čas, a poskytne mu vše nezbytné pro jeho pobyt. Spolubratři z provincie, která ho přijímá, by měli dbát na to, aby mu bylo poskytnuto velkorysé a bratrské přijetí.“ (Stanovy, čl. 21).

Čas na dovolenou je cennou příležitostí k odpočinku a dobíjení fyzických, duševních a duchovních baterií. Zároveň je to také cenná příležitost pro misijní animaci mezi salesiány a v katolických společenstvích ve vlastní rodné zemi! Často však věnujeme více energie hledání finančních zdrojů nebo projektů než sdílení svých misijních zkušeností.

Návštěvy formačních domů, rozhovory pro salesiánský zpravodaj a jiná média salesiánské sociální komunikace jsou velmi důležité. Rozhovory – díky delegátům pro sociální komunikaci nebo pro misijní animaci – slouží ke sdílení své životní zkušenosti misijního povolání s mládeží a salesiánskou rodinou.

Téměř všichni noví misionáři říkají, že prvním milníkem při jejich hledání Božího povolání bylo vyslechnutí příběhu misionáře! V tomto případě není pokora ctností! Samozřejmě je to jiné, když se misionáři vrací na návštěvu do Španělska (s 300 salesiánskými misionáři ve světě), než když se misionář vrací do Kolumbie (která má jen tři salesiánské misionáře!).

Opravdu je čas návštěvy své země časem na trochu odpočinku a dobití baterií, ale je to také doba intenzivní misijní animace. Nikdo nemůže nahradit osobní příběh misionáře!

P. Václav Klement, SDB

Rádce pro misie

 – Ať jsou naše oratoře – střediska mládeže …

… více misijní!

Ve svém dopise o salesiánské pastoraci mládeže zdůraznil hlavní představený, že “náš apoštolát dosud není příliš misionářský, to znamená, že se věnuje malá pozornost potřebě počátečního hlásání nebo opětovného hlásání evangelia.” Pokud jde o oratoře – střediska mládeže, upozorňuje nás Don Pascual Chávez na některé aspekty, které mají být naléhavě přezkoumány:

*** Je třeba nalézt takovou pastorační metodiku, která bude úspěšná v reakci na bezprostřední potřeby velkého množství mladých lidí, aniž by se však upustilo od nejnáročnějších výzev pro mládež, která je otevřena pro formaci na určité úrovni.

*** Učinit oratoř – středisko mládeže skutečně výchovnou komunitou se silnou identitou a formační silou, která je obsažena v prostředí hluboce lidském a křesťanském, ve kterém je významná přítomnost salesiánů a vychovatelů mládeže, kde funguje sdílení a různé vzdělávací programy podle okolností a potřeb samotných mladých lidí.

 – Svědectví vietnamského misionáře v Brazílii

Nesdílím s domorodými národy Amazonie nic jiného než svou víru!

Moje misijní poslání začalo v noviciátu, když přišel na návštěvu rádce pro misie. Během konference nás vyzval k zamyšlení nad misijním povoláním. V postnoviciátu jsem slyšel příběhy vietnamských misionářů, kteří nás navštívili. Touha stát se misionářem ve mně rostla a sílila. Po mnohých modlitbách jsem vyjádřil přání být misionářem. Hlavní představený vyhověl mé žádosti a poslal mě pracovat mezi indiány v brazilské Amazonii.

Mnoho mladých lidí se mě ptalo “Proč se chceš stát misionářem v zahraničí, zatímco ve Vietnamu mnozí ještě nevědí o Kristu?” Pro mnohé se to zdá paradoxní, ale moje motivace je jasná. Měli jsme štěstí, že do Vietnamu přišlo mnoho misionářů. Boží slovo, které zaseli, zapustilo kořeny a stále roste. Chci být misionářem, protože se chci podělit o dar víry s těmi, kteří Krista neznají, aby i oni mohli mít radost, světlo víry a světlo Ježíše Krista, kterým jsem byl požehnán já. Nepřináším jim nic jiného, jen to nejcennější, co mám, svou víru!

Před odjezdem do Brazílie jsem měl skvělou příležitost zúčastnit se kurzu pro nové misionáře v Římě a Turíně. To mi pomohlo, abych doplnil své minulé zkušenosti, modlil se, studoval a přemýšlel o tom, co nás jako misionáře čeká. Cením si osobního dialogu s Václavem Klementem, rádcem pro misie, který vedl s každým z nás na začátku a na konci kurzu.

Bůh mě poslal pracovat do Brazílie k mým milovaným domorodcům v Amazonii. Jsem opravdu šťastný ve svém povolání salesiánského misionáře. Byl jsem přivítán s otevřenou náručí spolubratry v provincii Manaus. Okamžitě jsem se cítil jako doma. Nicméně velkou výzvou pro mě bylo naučit se portugalsky. Snažil jsem se, protože jsem se bál mluvit. Kultura byla pro mě také zcela nová. Později jsem byl poslán na tři měsíce do úvodního kurzu pro nové misionáře pořádaného Konferencí pro brazilskou kulturu, společnost a církev.

Nyní jsem asistentem na škole Don Bosko, kde se snažím uplatňovat preventivní systém ve své každodenní misijní činnosti a v práci s mládeží. Někdy bojuji o udržení kázně ve svém duchovním a náboženském životě. I to je pro mě důležité. Život misionáře rozhodně není snadný, ale moje víra mě ujišťuje, že Bůh nikdy neopustí ty, kteří štědře rozdávají.

Ch. Jan Křtitel Dinh Viet Tien

Vietnamec, misionář v Brazílii

– Salesiánský misijní úmysl

Za region Afrika & Madagaskar

Aby Salesiánská rodina v Africe a na Madagaskaru poznala, jak se podělit o bohatství preventivního systému Dona Boska, inkulturovaného v místních podmínkách jako kvasu spravedlnosti a míru pro národy Afriky, zejména pak pro mládež.

Posynodální apoštolská exhortace “Africae munus” nás jasně nabádá, abychom se angažovali ve službě smíření, spravedlnosti a míru. Poklad duchovní a výchovné zkušenosti , který získal Don Bosko ve své první oratoři, se tak stává jedinečnou příležitostí k upevnění Afriky a Madagaskaru na cestě výchovy a evangelizace, která dává růst tolik žádanému míru a spravedlnosti.

– Video

Rozhovor P. Jeorge Mario Crisafulli, superiora viceprovincie západní Afrika v angličtině najdete na: www.vimeo.com/69950099

 

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11 a Janě Švecové za korektury a sazbu.