Cagliero 11 - únor 2015

Od roku 2005 jsem misionářem v Ekvádoru. Každý týden si musím připravit motorový člun, benzín, zavazadla a vše, co je potřebné pro mou pastorační práci. Opravdu, život je zde tvrdý, ale nikdy bych nevyměnil radost, kterou prožívám ve svém srdci při sdílení Krista se Šuary!

Co je nového ve světě misijí?

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE

 

– Úvodní článek P. Guillerma Basaňa, rádce pro misie

Odpovědnost v poslání

Každý rok při rozdělování dotací zakoušíme z první ruky, jak nám Boží prozřetelnost přichází na pomoc, zvláště když jsme naprosto oddáni poslání svěřenému synům Dona Boska. Jak víte, zdrojem finančních prostředků, které jsou solidárně rozdělovány, jsou misijní úřady (mission office). Ty se sídly v Madridu a New Rochelle podléhají přímo hlavnímu představenému, a to zejména v poslední době. K nim můžeme připočítat tisíce drobných dobrodinců a přátel salesiánských misií, jimž jsme zavázáni trvalým dluhem vděčnosti a modlitby.

Pokyny pro rozdělování dotací musí být integrovány a připojeny k těm obdrženým od hlavního rádce pro misie a od generálního ekonoma v uplynulých šesti letech. Zejména jde o pokyny uvedené v AGC 381 (2003) a v dopise ze dne 24. června 2011 – Prot. 11/0243.

Klademe důraz na následující obecná kritéria rozdělování:
– Absolutní přednost je věnována formaci SDB a projektům přímo zaměřeným na nejchudší mládež.
– Méně se vynaloží na stavební akce.
– Podporujeme vznik nebo konsolidaci úřadu pro plánování a rozvoj (PDO), jako výrazu profesní odpovědnosti provincie při podpoře misií.

Při řízení o přidělení dotací, kromě již známých a dobře zavedených postupů, se klade důraz na:
– Žádost podává a podepisuje zásadně provinciál, a to na formulářích určených pro tento účel.
– Termíny pro podávání žádostí jsou výhradně k 30. dubnu a k 30. říjnu; žádosti došlé po těchto datech se přesunují do dalšího termínu rozdělování dotací.
– Stipendia na licenciát a doktorát se udělují pouze na tři roky.
– K žádosti o dotaci na formaci SDB se přikládají: (a) celkový předpokládaný rozpočet; (b) částka, kterou provincie hodlá zaplatit; (c) částka, která je požadována od hlavního představeného.

K nezbytným podmínkám pro udělení dotace, kromě těch, které jsou již známy, od nynějška patří:
• Zaslání provinciální roční rozvahy za předchozí rok generálnímu ekonomovi; žádosti obdržené od provincií, které dosud nepředložily své roční rozvahy, nebudou brány v úvahu.
• Odeslání finanční zprávy o využití peněz získaných při posledním rozdělování dotací na adresu generalátu (ekonom a misie sms@sdb.org) a na příslušný misijní úřad. Misijní úřad ji potřebuje dříve, než bude spouštět další kampaně. Nedostatek transparentnosti byť u jedné provincie obvykle blokuje nebo omezuje podporu, která by mohla být přínosem pro ostatní.
– Žádost, na kterou není dotace udělena, nepřechází automaticky do dalšího kola rozdělování. Pokud je stále aktuální a mezitím se nenajdou jiné způsoby financování, musí se žádost podat znovu.

P. Guillermo Basañes, SDB                      br. Jean Paul Müller, SDB
Rádce pro misie                                         Generální ekonom

 

 – Nikdy bych nevyměnil radost ze zkušenosti hlásat Krista!

Narodil jsem se na severu Slovenska u hranic s Polskem v nábožensky silně založené rodině.

Narodil jsem se na severu Slovenska u hranic s Polskem v nábožensky silně založené rodině. Jako mladý muž jsem hodně sportoval a měl rád vzpírání. Byl jsem mistrem ve své zemi! Ve skutečnosti jsem byl součástí skupiny mitrů Slovenska. Jednoho dne mě přítel, který také patřil do této skupiny, seznámil s mužem, který byl středoškolským profesorem matematiky a fyziky. Nemohl však veřejně učit, protože byl pronásledován pro svou víru tehdejším komunistickým režimem, který vládl v naší zemi.

Žil ve městě, kam jsem chodil na střední školu, takže jsem ho často navštěvoval. Říkali jsme mu “kmotr”. Společně jsme četli Bibli, učil nás meditovat; povídali jsme si o životě, práci, o smyslu života, o Bohu. Zval nás na horské chaty, kde se pořádala duchovní cvičení a na výlety, ale nikdy se sám nepředstavil jako kněz nebo salesián. Profesor mi hodně pomohl objevit moje křesťanské, salesiánské, kněžské i misijní povolání.
 
Jednou pozval jednoho misionáře z Ekvádoru – P. Jana Šutku – svého spolužáka ze salesiánské střední školy z doby před nástupem komunistů k moci. Poprvé jsem se tak setkal s misionářem. Poprvé jsem taky slyšel o Šuarech a jejich kultuře. Toto setkání znamenalo vznik mého misijního povolání!

Po střední škole jsem začal studovat veterinární medicínu na univerzitě. Se studiem jsem však byl pozadu, protože jsem věnoval příliš času vzpírání. Naštěstí jsem se zúčastňoval schůzek skupiny studentů vysokých škol, jež vedl salesián spolupracovník. Díky němu jsem poznal salesiány spolupracovníky a především salesiány Dona Boska. Docházel jsem do jejich domu na modlitby, meditace, zpovídání se, studování životů svatých, filozofii, teologii a apoštolaci chlapců.

Po ukončení studií a jednom roku vojenské služby jsem pracoval jako veterinář a na poště. Až pak v roce 1988 jsem se rozhodl vstoupit do formace SDB. Po vysvěcení jsem vedl oratoř a působil jako kaplan v salesiánské farnosti v Bratislavě. Od roku 2005 jsem misionářem v Ekvádoru. První čtyři roky jsem strávil v ekvádorské Amazonii. Teď jsem v Taiša. Naše komunita se skládá ze 3 salesiánů a laického dobrovolníka – staráme se o 32 šuarských vesnic. Území nám svěřené leží v ekvádorském deštném pralese, kde nejsou ani silnice ani cesty, jen mnoho řek a lesů. Dá se cestovat pouze na motorovém člunu, na koni nebo pěšky. Každý týden si musím připravit motorový člun, benzín, zavazadla a vše, co je potřebné pro mou pastorační práci. Opravdu, život je zde tvrdý, ale nikdy bych nevyměnil radost, kterou prožívám ve svém srdci při sdílení Krista se Šuary! 

P. Anton Odrobiňák, Slovák
misionář v Ekvádoru

 

– Svědek salesiánské misijní svatosti

Boží služebník Andrea Majcen (1904-1999), misionář v Číně a Vietnamu

Boží služebník Andrea Majcen (1904-1999), misionář v Číně a ve Vietnamu, dělával znamení kříže svěcenou vodou se slovy:
“Svlékni Pane ze mne starého člověka a oblékni mě v člověka novéhostvořeného ve spravedlnosti a svatosti.” Tuto modlitbu říkal jako novic, kněz, misionář, i když slavil zlaté jubileum svého kněžství.

 

– SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL

Za pastoraci rodin v regionu Interamerika

Ať provincie najdou odvahu zahájit nové iniciativy především pro mládež z rozvrácených a nefunkčních domovů!

Existuje mnoho mladých lidí v regionu Interamerika, kteří pocházejí z rozbitých a nefunkčních domovů. Je to častý jev, a to jak v chudých zemích, stejně jako v těch bohatších, jako jsou Kanada a USA. Jsou zde tisíce opuštěných mladých lidí, někteří dokonce mladiství ze Střední Ameriky, kteří cestují sami do Mexika a pokouší se překonat obtížně přístupnou a nebezpečnou hranici do Spojených států. Tato chudá a opuštěná mládež je prorockou a srdcervoucí výzvou pro všechny salesiánské provincie v regionu, aby podnikly nové iniciativy v jejich prospěch.

 

Všechna předchozí čísla “Cagliero 11” jsou k dispozici v angličtině na purl.org/sdb/sdl/Cagliero nebo v češtině na www.sadba.org/novinky/cagliero-11.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11, Janě Švecové za korektury a sazbu a Honzovi Baumannovi za webové zveřejnění.