Cagliero 11 - únor 2016

„Většina našich farníků jsou Samoané, Tongané, Indové, Filipínci, Barmánci a Afričané, nepočítáme-li Evropany spolu s těmi, kteří se narodili a vyrůstali na Novém Zélandu. Přistěhovalci s sebou přinesli svou silnou víru a katolické tradice a hodnoty, které se snaží žít v nové zemi a kultuře.“

Co je nového ve světě misií?

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE.

– Úvodní článek P. Guillerma Basaňa, rádce pro misie

Drazí bratři, milí přátelé,

Svatá Brána milosrdenství se již otevřela. Při jejím otevření, během homilie na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, hovořil papež František o “misijní pouti” a také o “misijním impulzu”. Právě z toho důvodu se Svatá brána otevírá: aby se Boží lid znovuzrodil ve svatosti a stal se více misionářským. V téže době náš hlavní představený rozehřívá naše srdce a nabádá nás ve Strenně k zahájení dobrodružství v Duchu. A Duch tak nemůže učinit, jestliže on sám nás nedovede do dobrodružství, které je blízké jeho srdci: evangelizace všech národů. Proto toto dobrodružství nemůže být ničím jiným než dobrodružstvím misijním.

Svatá Brána a Strenna 2016: nádherné příležitosti, aby Bůh učinil všechny věci nové. Přeju vám proto plodný rok!

P. Guillermo Basañes, SDB
hlavní rádce pro misie

– Salesiánská misijní dobrovolnická služba

Misijní oheň zapálaný Donem Boskem

v oratoři září i dnes v salesiánských domech prostřednictvím vysokých ideálů, které jsou předkládány mladým lidem, aby se realizovaly v jejich životě; příležitosti nasměrovat svou velkorysost k fascinujícím projektům solidarity a misie jsou nabízeny mladým lidem. V tom spočívá duch dobrovolnické služby.

V posledních letech, zejména po 24.GK Salesiánská Společnost reflektovala na velké pastorační, vzdělávací, profesní a misijní výzvy, které přináší dobrovolnická služba. Proto odbory pro pastoraci mládeže a pro misie prosazují v provinciích rozvoj tohoto skvělého daru pro mládež, naši kongregaci a přeměnu světa.

Existují různé druhy dobrovolnické služby v občanské společnosti a také v salesiánské misii: některé jsou více zaměřeny na vzdělávání; jiné více zdůrazňují sociální či misijní rozměr. Jsou různé typy dobrovolnické služby. Některé jsou pouze krátkodobé, avšak systémově koordinované a přinášejí velmi intenzivní zkušenosti, jiné jsou pak na dlouhodobé bázi. Absolvovat dobrovolnickou službu lze ve vlastní zemi nebo v zahraničí.

Dobrovolnická služba podle salesiánského ducha, aniž bychom ubírali hodnotu jiným formám, je Salesiánská misijní dobrovolnická služba:

♦ Dobrovolnická služba: nesmí být zaměňována s pouhou spoluprací s ostatními vzdělávacími a humanitárními institucemi, které jsou také důležité pro misii. Dobrovolnická služba je vykonávána svobodně jako akt solidarity a zadarmo v laickém i v profesionálním rozměru, což vyžaduje potřebné schopnosti a náležitou přípravu.

♦ Misijní: to neznamená, že se zaměřuje výhradně na zvěstování evangelia nebo na přímou pastorační práci, která je zásadní a důležitá, pokud je možná. Pojem vyjadřuje motivaci a svědectví života. Dobrovolník, oživený svou křesťanskou vírou, se podílí na evangelizaci svou profesionální službou. Ve skutečnosti je to řádná cesta růstu mladistvé svatosti.

♦ Salesiánská: jde o charismatický rys naší dobrovolnické služby: blízkost k mládeži a vzdělání, a to všechno animované oratoriánským srdcem a v rodinném duchu, který umožňuje stát se součástí vzdělávací komunity v konkrétním výchovně-pastoračním projektu.

Bohatství dobrovolnické služby v salesiánském pojetí regeneruje pastorační službu, rozdmýchává nové nadšení a nachází nové obzory. Je opravdu privilegovaným prostředkem růstu, integrální formací a naplněním osobního projektu života a nalezením povolání. Vskutku, Salesiánská misijní dobrovolnická služba je cennou a praktickou pomocí v salesiánském poslání a užitečným podnětem výchovy ve víře u mladých lidí.

Martín Lasarte, SDB
odbor pro misie

– Misionář mezi přistěhovalci v “zemi dlouhého bílého mraku”

Nový Zéland,

který Maorové, původní obyvatelé, nazvývají Aotearoa, nebo “země dlouhého bílého mraku”, je také domovem pro mnoho přistěhovalců. Salesiáni sem přijeli v roce 2009. V roce 2010 nám byla svěřena farnost svatého Pavla na Massey a v roce 2013 také farnost Neposkvrněného početí Panny Marie v Avondale. V těchto dvou farnostech pracují čtyři salesiáni, kteří tvoří jednu komunitu.

Většina našich farníků jsou Samoané, Tongané, Indové, Filipínci, Barmánci a Afričané, nepočítáme-li Evropany spolu s těmi, kteří se narodili a vyrůstali na Novém Zélandu. Přistěhovalci s sebou přinesli svou silnou víru a katolické tradice a hodnoty, které se snaží žít v nové zemi a kultuře. Někteří z nich jsou uprchlíci a museli projít spoustou strachu a utrpení než dosáhli Nového Zélandu. Přesto projevují velkou touhu sdílet svou víru.

Naše farnosti jsou obohacovány a udržovány bohatou vírou, jíž migranti přinášejí s sebou ze své vlasti. My salesiáni je povzbuzujeme, aby milovali své tradice, podporujeme jejich růst ve víře a sdílíme jej se širší veřejností.

Každá etnická skupina je vybízena, aby si organizovala výuku katechismu pro své děti. To jim pomáhá učit se a růst ve víře jako společenství, zůstávat blízko svých přátel a udržet si svou identitu jako dospívající v novém prostředí.

Příprava dětí k iniciačním svátostem je významnou službou, kterou nabízíme v našich farnostech. Zatímco děti mají svou třídu, jejich rodiče jsou také vyučováni ve víře. To pomohlo rodičům a mladým rodinám znovu objevit svou víru a své místo v Církvi. Někteří přicházejí, aby jejich civilní sňatek byl potvrzen v Církvi. Je to nádherný zážitek putovat s nimi na cestě víry, která je tak bohatá a otevřená Božím plánu.

Naše farnosti podporují evangelizaci různými způsoby. Večery katolických dotazů jsou skvělým způsobem, jak oslovit ty, kteří neznají Ježíše. Také aktivně podporujeme farníky, aby sdíleli svou víru s ostatními. Existují příběhy farníků, kteří započnou konverzaci o životě a víře po první výměně pozdravů např. v kavárně. Takový příjemný, vstřícný přístup šťastného člověka, který zažil vzkříšeného Pána ve svém životě je velmi účinný způsob, jak roznítit zájem, aby ostatní poznali Ježíše Krista!

Matthew Vadakkevettuvazhiyil
Ind, misionář na Novém Zélandu

– Svědek salesiánské misijní svatosti

P. Pierluigi Cameroni SDB, generální postulátor pro svatořečení

Svatý Alois Versiglia (1873-1930), zakladatel salesiánské misie v Číně a salesián prvomučedník píše ve svém posledním dopise představené karmelitek ve Florencii, pár týdnů před smrtí: “Pozdvihněme svá srdce, zapomínejme více na sebe a mluvme více o Bohu, o tom, jak Mu lépe sloužit, o tom, jak Ho více potěšit, o potřebě a způsobu jako získávat duše pro Něho. Vy, sestry, s námi můžete jednodušeji hovořit o jemnosti Ježíšovy lásky, zatímco my bychom mohli vypravovat o bídě tolika duší, které žijí daleko od Boha a o potřebě vést je k Němu; my se cítíme povzbuzeni milovat Boha a vy budete více usilovat o dosažení cíle.“

– SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL

Ať zaniknou rozdíly mezi jednotlivými křesťanskými

vyznáními v jižní Asii tak, aby byla lidem představena autentická tvář Krista.

Vzhledem k tomu, že křesťanství v tomto regionu je v menšině, svědectví ekumenismu je naléhavé. To znamená, že vyzývá k bratrství mezi těmi, kdo následují Krista a jeho evangelium. Mladí lidé jsou mimořádně pozorní a citliví k tomuto svědectví společenství a bezpodmínečného vzájemného odpuštění mezi těmi, kdo následují Ježíše. To bude také podporovat vytváření skutečného přátelství mezi lidmi a institucemi, které patří do různých náboženství.

Všechna předchozí čísla “Cagliero 11” jsou k dispozici v angličtině na purl.org/sdb/sdl/Cagliero nebo v češtině na www.sadba.org/novinky/cagliero-11.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11, Janě Švecové za korektury a sazbu a Honzovi Baumannovi za webové zveřejnění.