Cagliero 11 - únor 2017

„Ale moje největší radost pochází z jistoty, že jsem neustále milován Tím, který mě povolal, abych se stal salesiánem misionářem u Bororů. Tato jistota víry mě motivuje každý den ke konání dobra mým domorodým bratřím a sestrám.“

Co je nového ve světě misií?

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE.

– Jsi připraven?

Hlavní představený,

nám věnoval svou misijní výzvu. Četl jsi ji? Vyšla 8. prosince a je adresována všem salesiánům na celém světě. V Caglieru 11 z letošního ledna se o ní dozvíš více. Vznikla z vlastní iniciativy hlavního představeného. Rádce pro misie ji radostně uvítal a nadšeně podpořil. Když jsme společně snídali, hlavní představený a já, začátkem prosince v generalátu tehdy mi řekl: „Víš, chci se obrátit na všechny spolubratry s misijní výzvou.“ Ještě do oběda téhož dne mi Don Ángel poslal svůj první návrh, plný ohně a jasu. Ve večerních hodinách byl dopis připraven k překladu. Domnívám se, že dary Ducha se v misijních rodinách rodí jako tento – klepou diskrétně na naše dveře. A naší povinností je „nezarmucovat Ducha svatého“ (Ef 4, 30), nikoli být hluchým. Jsi na to připraven?

P. Guillermo Basañes, SDB
hlavní rádce pro misie

– SMD 2017: evangelizace a domorodé národy Ameriky

Obnovit pozornost k naléhavosti hlásat Pána

a starat se o naše nejchudší bratry: takový je záměr Světového dne misií. Od roku 1988 navrhuje také Salesiánská kongregace misijní den, který se v roce 2017 zabývá tématem evangelizace na americkém kontinentu. K dnešku jsme shromáždili a dali k dispozici on-line několik videí o salesiánské misijní zkušenosti z práce mezi domorodými národy Latinské Ameriky.

V průběhu šestiletého období 2015-2020 je specifickým námětem Salesiánského misijního dne – evangelizace. Nicméně je každý rok sledována a předkládána v souladu se zvláštním zaměřením: v roce 2016 to byla Oceánie, pro rok 2017 jde o americký kontinent. Prostřednictvím různých materiálů připravených odborem pro salesiánské misie i na uvedených videích, je možné se seznámit s působením synů Dona Boska u domorodých Yanomamů. A to ve dvou významných misiích v provincii Manaus; buď s Mixesy státu Oaxaca, potomky starých Inků z Peru, nebo Činanteky, dalšími domorodci, kteří žijí ve stejném státě; nebo třeba s Mapuči, populací, která obývá nejjižnější oblasti argentinské Patagonie.

Díky SMD, který je „výrazem a motorem misijního ducha salesiánských pastoračně-výchovných komunit na celém světě“, jak vysvětluje odbor pro salesiánské misie, jsme obeznámeni s mnohotvárnou realitou kongregace a můžeme konkrétně pomáhat jeden druhému ve společném úsilí probudit nová misijní povolání.

Videa jsou k dispozici na ANSChannel YouTube: http://tinyurl.com/hznpqdt a brožury a plakáty na: https://tinyurl.com/hmtmxys.

Blahopřejeme a modlíme se za dona Alfreda Maravillu z misjního odboru a redaktora „Cagliero 11“, který byl jmenován hlavním představeným viceprovincie Papua-Nová Guinea-Šalamounovy ostrovy (PGS).

– Mou největší radostí je být misionář u Bororů

Jsem salesián

patřící do provincie s velkou tradicí misijní práce mezi domorodci, zvláště u Bororů. Během své formace jsem hodně četl a lépe poznal tuto tradici.

Mimořádná svědectví o životě spolubratří v misiích se stala klíčem, který otevřel moji touhu žít s Borory. V průběhu noviciátu jsem měl příležitost navštívit všechny domorodé misie naší provincie. Přišlo to jako láska na první pohled, když jsem přijel do Meruri. Přátelští a šťastní lidé, a to i uprostřed obtíží. Tato atmosféra silně přitahovala mou pozornost. Skrze všechny tyto události Bůh utvrdil v mém srdci touhu stát se misionářem mezi Borory a spolu s nimi budovat Jeho království.

Domorodé národy v Brazílii trpí hodně diskriminací. Velký úkolem je proto podpořit změnu smýšlení u všech. Pomoci všem lidem vidět domorodce jako bratry a sestry. Dalším úkolem je motivovat Borory, aby se staly protagonisty svých vlastních dějin a bojovali za svá práva.

Jak strastiplné bývá uvědomit si negativní vliv dálnic, které křižují domorodé území a vedou do okolních měst, kde mladí lidé přicházejí do kontaktu s alkoholem a drogami, ničí si zdraví a mír v komunitě.

Ochrana půdy, kultura, život z víry jsou některé z hlavních výzev dne, na které se snažím reagovat s pomocí Boží Prozřetelnosti. Ale moje největší radost pochází z jistoty, že jsem neustále milován Tím, který mě povolal, abych se stal salesiánem misionářem u Bororů. Tato jistota víry mě motivuje každý den ke konání dobra mým domorodým bratřím a sestrám. Je mi zdrojem radosti žít mezi Borory a podílet se na jejich kulturních a náboženských hodnotách, slavení eucharistie a sdílení Božího slova s mými domorodými bratřími a sestrami. Každý den se pokouším žít a uvádět do praxe to, co Don Bosko napsal Caglierovi: „Dělej, co můžeš: Bůh udělá to, co my udělat nemůžeme!“

Milí mladí lidé, nebojte se! Pán nás čeká u našich bratří a sester, a to především
u těch nejpotřebnějších. Bůh potřebuje od nás jen jednu věc, abychom měli šlechetné srdce. Možná se můžete divit: „Co mám dělat mezi domorodci?“ „Říkám vám: netrapte se tím, co dělat“ a dejte se jednoduše k dispozici Bohu. Ten, kdo volá, Vám také dá prostředky k naplnění povolání. Náš otec Don Bosko učil, že „Pán nás přinesl do tohoto světa pro druhé.“ Buďte stateční a poslušni hlasu Dobrého Pastýře, který vás volá k těsnějšímu následování, jako misionáře Božího království!

P. Andelson Dias de Oliveira, SDB
brazilský misionář u Bororů

– Svědek salesiánské misijní svatosti

P. Pierluigi Cameroni SDB, generální postulátor pro svatořečení

Ctihodný Francis Convertini (1898-1976), byl misionářem pokoje a usmíření v Bengálsku (Indie), a to zejména tím, že pracoval tak, aby mír zavládl v rodinách. V dopise novomanželům napsal: „Nechť Srdce Ježíšovo, zdroj veškeré milosti, vám udělí dobré zdraví. Ať Ježíš dá novomanželům šťastný život v lásce k Bohu, k sobě navzájem a každému sousedu. Sláva dobré rodiny tkví v učení sami na sebe zapomínat se srdcem plným radosti a lásky ke svým blízkým“.

– Salesiánský misijní úmysl

Za všechny salesiány v Americe

To je zásadní výzvou pro všechny salesiány: mít odvahu otevřít oči a srdce a poznat potřeby chudých, uprchlíků a těch na okraji společnosti. Jsou to plody našeho sobectví. To také povede k otevření našich struktur, domovů a komunit a rozpoznání osoby Krista v každém z nich..

Všechna předchozí čísla „Cagliero 11“ jsou k dispozici v angličtině na purl.org/sdb/sdl/Cagliero nebo v češtině na www.sadba.org/novinky/cagliero-11.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11, Martině Mončekové za korektury a sazbu a Honzovi Baumannovi za webové zveřejnění.