Cagliero 11 - září 2015

“Jsou dva prvky v mé touze být misionářem. První je, že se domnívám, že moje misijní poslání vzniklo v mém srdci a v mé mysli dlouho předtím, než jsem si povšiml logiky událostí mého života. Moje matka patřila do Legie Mariiny a vzpomínám si, že předtím, než mě učila katechismu, brávala mě s sebou, aby dala chléb lačným, spokojenost a naději těm, kteří byli nemocní. Postupně jsem začal chápat, že být křesťanem znamená odejít z domu, jít ven setkat se a sdílet s ostatními, dokonce i s tím málem, co jsme měli.
Druhý prvek je ten, že během dětství a mládí jsem měl milost poznat mnoho misionářů, kteří mě hluboce zasáhli svým příkladem života, a to až do té míry, abych je napodobil – Španěle, Italy, Poláky, Iry, Egypťany, Kolumbijce, Argentince atd., byli to instalatéři, učitelé, kuchaři, psychologové, mechanici, zdravotní sestry, hudebníci.”

Co je nového ve světě misijí?

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE.

– Úvodní článek P. Guillerma Basaňa, rádce pro misie

Součinnost mezi pastorací mládeže a misijní animací

V této době jsme zváni k hlubokému studiu cesty, kterou nám předložila 27. GK – cesty mystiků, proroků a služebníků. V souladu s nedávnou generální kapitulou a ve spolupráci s regionálními rádci chceme posílit úroveň spolupráce mezi odbory pro pastoraci mládeže a misijní animací, a to zvláště v oblasti misijní dobrovolnické služby.

Během regionálních setkání odborů pro pastoraci mládeže a misijní animaci se budeme věnovat osobní a komunitní modlitbě a zabývat se celý den
• reflexí zkušeností spolupráce v provinciích,
• nasloucháním současným zkušenostem,
• společným vypracováním námětů spolupráce do budoucna.

Využíváme této příležitosti a sdělujeme vám data a místa konání příštích regionálních setkání:
• pro oblast Afriky a Madagaskaru: 16.-19. září 2015 – v etiopské Addis Abebě
• pro regiony Interamerika a jižní cíp: 17-20. října 2015 – Cumbaya, Ekvádor
• pro region jižní Asie: 2.-5. listopadu 2015 – Bengaluru, Indie
• pro region východní Asie – Oceánie: 10.-13. listopadu 2015 – Soul, Jižní Korea
• pro oblasti Středozemního moře: 2.-5. února 2016 – Santiago de Compostela, Španělsko
• pro region střední a severní Evropy: 9.-12. února 2016 – Řím

Regionální setkání jsou zvláštními okamžiky v našem životě, které chceme svěřit působení Ducha Svatého. Doufáme, že nám může umožnit nalézt cestu, která nás dovede k misii se srdcem naplněným radostí, která pochází od Pána.

Bůh nám žehnej!

P. Guillermo Basañes, SDB
hlavní prádce pro misie

P. Fabio Attard, SDB
hlavní rádce pro pastoraci mládeže

– Svědek salesiánské misijní svatosti

P. Pierluigi Cameroni SDB, generální postulátor pro svatořečení

Ve svém dopise hlavnímu představenému P. Petrovi Ricaldonemu v roce 1938 popsal Boží služebník P. Francis Convertini (1898-1976), misionář v Indii, svou zkušenost evangelizátora takto: “Hlásal jsem jim Ježíše, Ježíše zachránce. Milosrdného Ježíše. Mluvil jsem s nimi o kříži, ukázal jsem jim obraz Ježíše ukřižovaného. Hlas se mi třásl, oni plakali. Jaká radost, kolik emocí bylo v mém srdci.“

– Moje země potřebuje misionáře, ale poznal jsem, že misie nemá hranic!

Jsou dva prvky v mé touze být misionářem.

První je, že se domnívám, že moje misijní poslání vzniklo v mém srdci a v mé mysli dlouho předtím, než jsem si povšiml logiky událostí mého života. Moje matka patřila do Legie Mariiny a vzpomínám si, že předtím, než mě učila katechismu, brávala mě s sebou, aby dala chléb lačným, spokojenost a naději těm, kteří byli nemocní. Postupně jsem začal chápat, že být křesťanem znamená odejít z domu, jít ven setkat se a sdílet s ostatními, dokonce i s tím málem, co jsme měli.

Druhý prvek je ten, že během dětství a mládí jsem měl milost poznat mnoho misionářů, kteří mě hluboce zasáhli svým příkladem života, a to až do té míry, abych je napodobil – Španěle, Italy, Poláky, Iry, Egypťany, Kolumbijce, Argentince atd., byli to instalatéři, učitelé, kuchaři, psychologové, mechanici, zdravotní sestry, hudebníci. Ale především to byli muži a ženy, kteří milovali Ježíše a bližní, že všechno opustili a šli sloužit. Opustili svou vlast a přišli na pomoc, aby s námi žili, truchlili a smáli se, zpívali a modlili se, mezi námi zestárli. Svými životy sdíleli s námi skvělé zprávy, zprávy o Ježíši. Skrze ně jsem nalezl své misijní povolání, chtěl jsem napodobit jejich životy, dobré skutky, oběti, odhodlání a vytrvalost. Vždycky jsem chtěl milovat tak, jako oni milovali.

Afrika je tajemný kontinent, kde bolest a smutek jsou vždy u našich dveří. Mnoho mladých lidí bylo dotlačeno do boje o přežití, potýkají se s nemocemi, nespravedlností, nebezpečím, smrtí. Uprostřed této reality bylo mou největší radostí objevit milující a milosrdné působení Boha a uvědomit si, že čím více se snažím evangelizovat, jsem to já sám, kdo je vlastně evangelizován mnohem více!

Mnozí namítají: “Venezuela potřebuje také misionáře, proč jít do Afriky?” To je těžká otázka. Jistě Venezuela, země, kterou mám rád, potřebuje misionáře, ale až postupně jsem pochopil, že život je naše misie, a že misie nezná hranic. A náš život je založen na volání Krista, který nás posílá. Jak mnoho radosti jsem zažil při službě své lidu, ale cítil jsem, že Pán žádá, abych šel do nejzazšího kouta, aby ti, kteří ho neznají, ho mohli také potkat.

Salesiánům, kteří chtějí být misionáři, zvláště těm z Jižní Ameriky vzkazuji: buďte pozorní k Pánově volání do misií ad gentes a nechte se vést Jeho Duchem. Nezapomínejme, že náš otec Don Bosco vždycky snil o tom, aby se stal misionářem. Můžete splnit sen Dona Boska, nezapomeňte, že existuje mnoho lidí, kteří na vás čekají.

P. Ubaldino Andrade
Venezuelan, misionář v Sierra Leone

– KURZ PRO NOVÉ misionáře ze 146. misijní výpravy

Orientační kurz pro 23 nových misionářů

146. salesiánské misijní výpravy začal dne 2. září. Závěr kurzu a jeho vyvrcholení bude v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů na Valdoku v neděli 27. září aktem předání misijního kříže, který provede vikář hlavního představeného, P. Francesco Cereda.

Kurz je koncipován jako součást bezprostřední přípravy nových misionářů před odjezdem, aby jim pomohl lépe se vyrovnat s nároky nové kultury, začlenit se do nového národa a osvojit si osobní postoje otevřenosti, úcty a důvěry k ostatním, aby jejich přítomnost byla účinná, pokorná a diskrétní.

Podle již v průběhu let dobře osvědčeného vzoru se kurz skládá ze dvou fází: první v Římě u generálního domu, druhé v salesiánských místech v Piemontu. K dispozici jsou tři základní moduly – kulturní antropologie, misiologie a salesiánská studia. Je určen především pro získání výchovných zkušeností (na podporu hodnot a postojů potřebných v misiích), které nejsou pouhými informacemi (získáním í nových znalostí nebo nápadů). Snaží se pomoci novému misionáři kontrolovat, sledovat a někdy objevit hluboké důvody pro jeho odchod do misií. Velký důraz se klade na osobní reflexi a modlitbu, sdílení zkušeností a naslouchání svědectví.

Doprovázejme 23 nových misionářů na 146. misijní výpravu našimi modlitbami!

– SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL

Za 146. misijní výpravu

Aby 146. salesiánská misijní výprava podpořila misijního ducha a nadšení pro povolání v celé Salesiánské společnosti.

V dějinách misijních výprav „ad gentes“ a „ad exteros“ naší společnosti je zaznamenáno, že probouzely v mladých salesiánech radost z evangelizace a nadšení při uskutečňování vlastního povolání. Když se modlíme, aby salesiánští misionáři byli přesvědčivými svědky víry, kterou hlásají, žádáme Pána, aby tento konkrétní výraz misijního ducha Dona Boska probudil apoštolskou horlivost salesiánů a inspiroval nová salesiánská povolání.

Všechna předchozí čísla “Cagliero 11” jsou k dispozici v angličtině na purl.org/sdb/sdl/Cagliero nebo v češtině na www.sadba.org/novinky/cagliero-11.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11, Janě Švecové za korektury a sazbu a Honzovi Baumannovi za webové zveřejnění.