Cagliero - červenec 2016

„Lidstvo tak potřebuje evangelium, zdroj radosti, naděje a pokoje. Přednost má evangelizace, protože misijní činnost je stále největší výzvou pro církev. A “jak si přeji najít – a to i pro vás – slova, tak aby se podpořilo evangelizační úsilí – vroucnější, radostnější, velkorysé, odvážné, plné lásky a hloubky a nakažlivé životem!” (Evangelii Gaudium, 261).“

Co je nového ve světě misií?

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE.

– Úvodní článek P. Guillerma Basaňa, rádce pro misie

Milí bratři, vážení přátelé,

v prvním pololetí letošního roku 2016 mě hlavní představený pověřil, abych jeho jménem uskutečnil mimořádnou návštěvu v provincii Guwahati na severovýchodě Indie. Jde o jeden z nejkrásnějších příběhů v naší misijní kongregaci, o kterém se musíme zmínit! Zanedlouho v roce 2022 oslavíme sté výročí příchodu prvních synů Dona Boska do této části Indie. Potkal jsem tam nejstaršího místního misionáře ad gentes: Dona Mario Porcu, rodáka ze Sardinie (Itálie) a také indického občana. Mohl jsem oslavit s ním jeho 98. narozeniny, z toho “jen” 77 let jako misionáře v Indii. Jako již tradičně u těchto oslav byly dávány jako blahopřání různé druhy barevných šátků. Byl jsem vedle něj. Právě obdržel první, položil ho na mě a řekl mi: “Vezměte si jej, prosím, pro Pannu Marii Pomocnici křesťanů do Valdoka.“ A tak učiním s velkou radostí a hrdostí. Jak hezké je najít misionáře, kteří se i v pokročilém věku cítí syny Mariiny! To je to, co Don Bosko tolik potřeboval – misionáře s láskou k Marii!

P. Guillermo Basañes, SDB
hlavní rádce pro misie

Salesiánská provincie Guwahati

a celá salesiánská kongregace truchlí nad odchodem Dona Mario Porcu dne 23. června 2016 v provinciálním domě. Odešel pokojně, obklopen spolubratry, jak oznámil provinciál Guwahati, Don Thomas Vattathara.

Pohřeb se konal v pátek 24. června v katedrále svatého Josefa v Guwahati. Tělesné pozůstatky Dona Porcu pak spočinuly na hřbitově v Uzan Bazar.

Služebně nejstarší misionář v severovýchodní Indii se narodil 21. května 1918 v Cagliari (Itálie), ale většinu svého života strávil v Indii. Byl jedním z těch “neútočných misionářů”, kterým se podařilo dostat indické občanství v roce 1965, tedy v době, kdy byli vyháněni zahraniční misionáři ze státu Assam. Don Porcu byl tehdy ředitelem “Don Bosco School” v Shillongu na prestižní vzdělávací instituci v severovýchodní Indii.

Průkopníkem v Khasi a Garo, v kopcích státu Meghalaya, stejně jako na pláních Assamu a v sousedním království Bhútán, byl Don Porcu neúnavným misionářem v různých částech regionu známého jako “sedm sester“.

Don Porcu byl také průkopníkem odborného vzdělávání v Assamu a 30. května se
zúčastnil otevření nového závodu na výrobu elektroniky postaveného poblíž školy Dona Boska v Maligaonu, založené italským misionářem v roce 1968.

Během těchto let bylo poskytováno technické vzdělání pro venkovskou mládež a chudé děti z okraje společnosti, které nedokončily školní docházku, a to jak z Assamu, tak i ze sousedních států. V průběhu posledních tří let se vzdělávalo asi 3000 mladých lidí, z nichž 80% úspěšně vstoupilo na trh práce.

[ANS 24. června 2016]

– Vytvářejí spoustu plánů a programů, ale bez Ježíše Krista!

Lidstvo tak potřebuje evangelium,

zdroj radosti, naděje a pokoje. Přednost má evangelizace, protože misijní činnost je stále největší výzvou pro církev. A “jak si přeji najít – a to i pro vás – slova, tak aby se podpořilo evangelizační úsilí – vroucnější, radostnější, velkorysé, odvážné, plné lásky a hloubky a nakažlivé životem!” (Evangelii Gaudium, 261).

Hlásání evangelia je prvním a trvalým zájmem církve, jejím zásadním závazkem, její největší výzvou a zdrojem její obnovy. Blah. Pavel VI. dodává “…a jejím posláním”. V evangelizačním poslání, jeho intenzitě a efektivitě tkví skutečná obnova církve, jejích struktur a jejích pastoračních aktivit. Bez neklidu a napětí z evangelizace nelze vytvořit věrohodnou a efektivní službu, jež spojuje hlásání a lidskou propagaci. “Misijní činnost je paradigmatem celého díla církve.” (EG 15).

Pro vás je to … náročný a privilegovaný úkol: váš rozhled a zájem o rozšíření širokého a univerzálního horizontu lidství až na zeměpisné hranice a především člověka … Prosím, bděte, abyste neupadli do pokušení stát se jakousi nevládní organizací, distribučním úřadem běžných a mimořádných dotací. Peníze pomáhají – to chápeme! Ale i ony se mohou stát prokletím misie. Funkcionalismus, pokud se upřednostní nebo zabírá velký prostor, skoro jako by to byla ta nejdůležitější věc. To vás přivede ke krachu; protože první způsob, jak selhat, je brát jako samozřejmost “zdroje”, jako to, co udržuje misii. Prosím, s mnoha plány a programy nevytěsňujte na okraj Ježíše Krista, neboť misijní dílo je především jeho práce. Církev, která se uchyluje pouze k efektivitě svého aparátu, je už mrtvá, a to i v případě, že struktury a programy pro kleriky i laiky “osoby samostatně výdělečně činné” by měly přetrvat staletí.

Nemůže být opravdová evangelizace než v posvěcující síle působení Ducha svatého, jenž jediný je schopný obnovovat, burcovat, podněcovat církev k odvážnému vystoupení evangelizovat kromě sebe všechny národy (EG, č. 261).

Panna Maria, hvězda evangelizace, vždy udržela nadšení pro Boží království, neboť radosti evangelia dosáhnou až do končin země a žádný kraj nepostrádá jeho světla.

Žehnám vám všem s láskou. A, prosím, nezapomeňte se za mne modlit.

Papež František
[Výňatek z projevu papeže Františka na valném shromáždění Papežských misijních děl 5. června 2016. Uvádí se zde, protože upozorňuje na důležité body,
které se dotýkají také salesiánské misijní animace.]

– Svědek salesiánské misijní svatosti

P. Pierluigi Cameroni SDB, generální postulátor pro svatořečení

Připomínáme si ctih. Simona Srugiho (1877-1943), salesiánského koadjutora, na jehož hrobě je napsáno: „spoluobčan Kristův, kterého viděl všude. Usiloval napodobovat tichou a pokornou postavu dobrého Samaritána”. V jeho deníku čteme: „náboženská díla, jakkoli malá a prostá mohou být, jsou cenná a Bohem přijímaná, pokud jsou vykonávána tak, aby ho potěšila.“ A zase: „Milovat Boha znamená nedávat najevo sebemenší nevoli, ani v myšlenkách či slovech, ale opravdu mít rád toho svého Boha, který mě tak moc miloval.“

– SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL

Ať se naše školy a univerzity v Latinské Americe a Karibiku stávají stále více prostředkem šíření evangelia

Velký počet žáků a studentů na našich salesiánských školách a univerzitách v Latinské Americe a karibské oblasti dává jedinečnou příležitost k usnadnění přístupu každého mladého člověka k osobě vzkříšeného Pána Ježíše. Musíme žádat Ducha Svatého, aby pomáhal a osvěcoval naši komunitu zasvěcených osob. Jako formační jádro výchovněpastorační služby může najít a upevnit cesty k Ježíši Kristu u naší mládeže, na našich školách a univerzitách.

Všechna předchozí čísla „Cagliero 11“ jsou k dispozici v angličtině na purl.org/sdb/sdl/Cagliero nebo v češtině na www.sadba.org/novinky/cagliero-11.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11, Janě Švecové za korektury a sazbu a Honzovi Baumannovi za webové zveřejnění.