Cagliero - říjen 2016

“Když jsem byl novicem na Monte Oliveto (Itálie), stal jsem se vedoucím misijní skupiny. Tehdy jsem zatoužil, abych mohl pracovat jako salesián u národu, které nikdy neslyšely o Ježíši a jeho učení.”

Co je nového ve světě misií?

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE.

– Úvodní článek P. Guillerma Basaňa, rádce pro misie

Drazí bratři, drazí přátelé,

nacházíme se v měsíci Světové misijní neděle, která má letos zvláštní význam. Slavíme 90. výročí Světové misijní neděle a současně vrcholí Rok milosrdenství, viz poselství papeže Františka – „ misijní Církev, svědek milosrdenství promlouvá k nám s jasností a výstižností.“ V zásadě nám pomáhá porozumět tomu, že jsme voláni za misionáře ke všem národům, protože otec je milosrdný.

Je milosrdný ke všem, jeho láska je pro všechny a má soucit se vším stvořením.
Vyzývám v tomto měsíci každého – především delegáty pro misijní animaci, aby (1) prostudovali a osobně promeditovali toto poselství a (2) seznámili se s ním inteligentně na úrovni salesiánské provincie a v salesiánské rodině (3), sebrali a rozširovali ty nejlepší salesiánské zkušenosti týkající se misijní a milosrdné Církve.
V tomto poselství Svatého Otce vidím rok od roku úžasnou příležitost k systematickému posilování naší misijní formace. Horlivě prosím o prostudování a děkuji vám

P. Guillermo Basañes, SDB
hlavní rádce pro misie

– MISIE „AD GENTES“ JE NESMÍRNÉ DÍLO MILOSRDENSTVÍ

Mimořádný jubilejní rok milosrdenství,

který Církev slaví, vrhá jasné světlo na Světovou misijní neděli 2016 a vyzývá nás, abychom považovali „missio ad gentes“ za nesmírné dílo milosrdenství, jak duchovní tak i materiální…Všechny národy a kultury mají právo přijmout poselství o spáse, neboť je to Boží dar určený každému. Je to stále nezbytnější, když uvážíme mnoho křivd, válek a humanitárních krizí, které čekají na své vyřešení…

(Celé poselství papeže Františka nalezneme na World Mission Sunday 2016 – http://tinyurl.com/j7od7ar ).”

papež František
Poselství k Světovému dni misií 2016

– NOVÝ SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ KRÍŽ

Počínaje letoškem dostávají účastníci Salesiánských
misijních výprav společný misijní kríž.

Kříž – prvořadým mohutným symbolem je kříž sám. Dobrý pastýř – kříž je oživen naším charismatem v nekonečném pastýřském sebeodevzdání – pastorační milosrdenství je jádrem salesiánského ducha. Da mihi animas coetera tolle – salesiánské heslo nabývá v misijním kontextu zvláštního významu: opustit vše a obětovat sebe bez výhrad těm, ke kterým jsme posláni a stát se pro ně nástrojem spásy. Duch Svatý sestupující na dobrého pastýře: bez Ducha Svatého a bez jeho světla, rozeznávání, moci a svatosti není celá misijní činnost více než sérií aktivit, někdy prázdných, prováděných na vzdálených místech.

Mt 28, 19 „Euntes ergo docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti“ je srdcem misijního poslání, které dává vzkříšený Pán. Invio (vyslání): vyjádření je prosté a plné významu. Misionář je vyslán a odchází ve jménu Páně, jeho Církve, kongregace uskutečnit apoštolské poslání. Bazilika Marie Pomocnice křesťanů – z tohoto chrámu byla vyslána první výprava 11. listopadu 1875. Jako Maria vítáme misijní povolání, jako ona jdeme okamžitě sloužit, jako ona jsme pozorní k potřebám mládeže a ukazujeme jí zdroje radosti – „Čiňte vše, co vám ríká“!

– JE NÁDHERNÉ BÝT MISIONÁREM A HLÁSAT JEŽÍŠE

Když jsem byl novicem na Monte Oliveto (Itálie),

stal jsem se vedoucím misijní skupiny. Tehdy jsem zatoužil, abych mohl pracovat jako salesián u národů, které nikdy neslyšely o Ježíši a jeho učení. Napsal jsem dopis P. Bellido, který byl tehdy Hlavním rádcem pro misie a žádal jsem o vyslání na místo, kde je jen málo křesťanů. Domnívám se, že to je důvod mého vyslání do Japonska, kde je křesťanů opravdu málo.

Po mnoha letech misionářské činnosti usuzuji, že nejvetší výzvou, které všichni misionáři v Japonsku musí dnes čelit je sekularismus. Japonci jsou bohatí religiozitou – naopak chudí, pokud jde o náboženství. Jinými slovy mají hluboký respekt ke všemu, co se zdá svaté a zní tajemně, ale jsou, jak bych řekl, plni obav zavázat se ke křesťanskému životu s jeho vírou a morálkou. Souvisí to také s jejich silným smyslem pro zodpovědnost.

Snad největší radostí pro mě misionáře v Japonsku je Jacob Chichiro Morito, japonský mladík, kterého jsem před několika lety pokřtil. 15. srpna 2014 složil první profesi jako salesiánský misionář v provincii AFE. Teď studuje filozofii v Moši (Tanzánie).

Mnoha mladým salesiánum, kteří uvažují o tom, že by se stali misionáři, bych rád řekl: moji drazí přátelé – i po padesáti letech na misiích v Japonsku, přes všechny omyly a nezdary, pevně věřím, že to nejlepší, co můžeme na zemi dělat, je ukazovat lidem, že Ježíš nám přináší radostnou zvěst a cestu, která vede k blaženosti. Jeho stezka je strmá, ale krajina okolo je krásná. Žijeme jen jednou, ale je opravdu užitečné věnovat život Jemu a Jeho království.

P. Achille Loro Piana
Ital, misionář v Japonsku

– Svědek salesiánské misijní svatosti

P. Pierluigi Cameroni SDB, generální postulátor pro svatořečení

P. Rosario Stroccio, církevní představený, uzavírá své oznámení o smrti Služebníka Božího P. Francesco Convertiniho (1898-1976), misionáře v Indii těmito slovy: Ti, kteří znali otce Francesca, si stále s láskou připomínají napomenutí a povzbuzení, které s oblibou dával ve zpovědnici svým slabým hlasem, přesto plným vřelosti: milujme duše, pracujme jenom pro duše… buďme lidem na blízku … jednejme s nimi tak, aby poznali, že je milujeme….Jeho život byl zázračným svědectvím nejplodnějšího způsobu kněžské služby a misijní práce. Můžeme to shrnout v jednoduchém vyjádření: „K získání duší pro Krista není žádný mocnější způsob než laskavost a láska.“

– SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL

At všichni salesiáni Dona Boska opět naleznou radost a odpovědnost za evangelizaci.

Papež František vyzývá k překonání hřbitovní psychologie, pastorační malátnosti a bázlivé melancholie, nedostatku naděje, které se zmocňují srdce (Evangelii Gaudium, 80-83). Modlíme se, aby všichni salesiáni znovu nacházeli nadšení pro spásu druhých a radost z podílu na zkušenosti plnosti života v Ježíši Kristu.

Všechna předchozí čísla “Cagliero 11” jsou k dispozici v angličtině na purl.org/sdb/sdl/Cagliero nebo v češtině na www.sadba.org/novinky/cagliero-11.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11, Martině Mončekové za korektury a sazbu a Honzovi Baumannovi za webové zveřejnění.