Předškolák a Motýlek - naše předškolní kluby pro děti v Proseticích a na Luně

Předškolák a Motýlek, to jsou názvy klubů pro předškolní děti v teplických Trnovanech a Proseticích, kde se na vstup do základní školy připravují děti, které školku nikdy nenavštěvovaly. Oba kluby provozuje v rámci projektu „Hrajeme si a učíme“ Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže.

Do klubů chodí děti, které neznají tvary, mají velmi chudou slovní zásobu a pravidelný řád ve škole je pro ně nový. Školní program od 1. třídy nestíhají a některé děti díky tomu přestupují brzy na základní školu praktickou. Řešením je nízkoprahové předškolní vzdělávání, o které se Salesiánské středisko Štěpána Trochty snaží již několik let.  Cílem projektu je zvýšit připravenost dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí na povinnou školní docházku a zvýšit a podpořit kompetence rodičů při plnění školních povinností.

Své letité zkušenosti popisuje Dana Machová, vedoucí předškolního klubu: „Důvody, proč maminky neposílají své děti do školky, jsou různé, např. nedostatek financí rodiny, přeplněné mateřské školy nebo často také nezájem rodičů o předškolní výchovu svých dětí, protože to nepovažují za důležité“.

Terénní pracovnice navazují kontakt s rodinami přímo v domácnostech, snaží se je motivovat k tomu, aby dítě posílaly do předškolního klubu. „Středisko má i zkušené romské terénní pracovnice a to pomáhá. Díky programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu integrace romské komunity pro rok 2014 a díky podpoře Nadace Karla Janečka se nám podařilo rozšířit předškolní klub na tři dopoledne v týdnu, což se pozitivně projevilo na obsahu a kvalitě vzdělávání“ říká ředitelka Salesiánského střediska Vendulka Drobná.

Od ledna se podařilo zapojit do předškolního klubu dvě romské asistentky v Proseticích, a tím se zvýšila důvěryhodnost naší činnosti u romských maminek. „Zprávy o našem působení se šíří, maminky se ozývají samy. Často to jsou maminky, které k nám do klubu chodily samy jako děti. To platí především o prosetickém klubu Motýlek,“ připomíná ředitelka Drobná.

A jak vypadá praktická činnost Salesiánského střediska při realizaci tohoto projektu? Kromě výchovně vzdělávacího procesu v samotném středisku děti dostávají 1x týdně úkol na doma. Tím se do činnosti zapojují také rodiče. „Snažíme se děti motivovat také tím, že za pravidelnou docházku a plnění domácích úkolů dostávají malou odměnu“, doplňuje Dana Machová, vedoucí předškolního klubu a celého projektu.

Připravenost dětí ke školní docházce je hodnocena na počátku projektu a v jeho průběhu, pomocí testu školní zralosti.  Po celou dobu projektu jsou rodiče informováni o pokrocích dítěte a také jaké dovednosti je žádoucí s dítětem nadále rozvíjet. Velký pokrok lze zaznamenat zejména u mladších dětí při sebeobsluze, rozvoji jemné i hrubé motoriky, osvojení si dodržování pravidel, ale i soužití a spolupráce ve skupině.   

Vzhledem k rozšíření schůzek v předškolních klubech třikrát týdně bylo možné rozšířit obsah vzdělávacích oblastí, systematicky rozvíjet požadované dovednosti a také uspořádat sportovní a vzdělávací akce, jak pro děti, tak i akce pro rodiče s dětmi. V uplynulém školním roce jsme s dětmi navštívili divadelní přestavení, uspořádali dětský den. Radost nám udělalo zapojení rodičů při realizaci akcí „Velikonoční dílnička“ a sportovního dopoledne s opékáním buřtů.

Oba kluby, Motýlek i Předškolák, ve školním roce navštěvovalo 30 dětí. Všichni spolupracovníci na projektu věří, že se jim podaří všechny děti řádně připravit na povinnou školní docházku. Děkujeme za podporu.