Předškolní kluby Předškolák a Motýlek pokračují v činnosti

Předškolák a Motýlek, to jsou názvy klubů pro předškolní děti v teplických Trnovanech a Proseticích, kde se na vstup do základní školy připravují děti, které školku nikdy nenavštěvovaly. Oba kluby provozuje v rámci projektu „Hrajeme si a učíme“ Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže.

Do našich klubů chodí děti, které mají velmi chudou slovní zásobu, neznají barvy a tvary. Potíže dětem také činí pravidelný řád, návyk k dokončení zadaného úkolu i neznalost a dodržování základních hygienických návyků. Těmto dětem v mnoha případech školní učivo, a to již od počátku 1. třídy, činí značné potíže a vnímají tak školu jako nepříjemné prostředí, což utváří negativní postoj ke vzdělávání. Z tohoto důvodu některé děti brzy přestupují na základní školu praktickou. Řešením pro tyto děti je nízkoprahové předškolní vzdělávání, o které se Salesiánské středisko Štěpána Trochty snaží již několik let. Cílem projektu je zvýšit připravenost dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí na povinnou školní docházku a zvýšit a podpořit kompetence rodičů při plnění školních povinností.

Své letité zkušenosti popisuje Dana Machová, vedoucí předškolního klubu: „Důvody, proč maminky neposílají své děti do školky, jsou různé, např. nedostatek financí rodiny, přeplněné mateřské školy nebo často také nezájem rodičů o předškolní výchovu svých dětí, protože to nepovažují za důležité“.

Pro naši práci je důležitá spolupráce s rodiči a získání jejich důvěry. Terénní pracovnice navazují kontakt s rodinami přímo v domácnostech, snaží se je motivovat k tomu, aby dítě posílaly do předškolního klubu. Toto se nám daří a v několika případech po dobu existence předškolního klubu, kdy k nám z téže rodiny dochází již třetí i čtvrté dítě.

Díky programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Podporu integrace romské komunity pro rok 2015 a díky podpoře Magistrátu města Teplice, se nám podařilo rozšířit předškolní klub na tři dopoledne v týdnu, což se pozitivně projevilo na obsahu a kvalitě vzdělávání“ říká ředitelka Salesiánského střediska Vendulka Drobná.

A jak vypadá praktická činnost Salesiánského střediska při realizaci tohoto projektu? Kromě výchovně vzdělávacího procesu v samotném středisku děti dostávají 1x týdně úkol na doma. Tím se do činnosti zapojují také rodiče. „Snažíme se děti motivovat také tím, že za pravidelnou docházku a plnění domácích úkolů dostávají malou odměnu“, doplňuje Dana Machová, vedoucí předškolního klubu a celého projektu.

Připravenost dětí ke školní docházce je hodnocena na počátku projektu a v jeho průběhu, pomocí testu školní zralosti. Po celou dobu projektu jsou rodiče informováni o pokrocích dítěte a také jaké dovednosti je žádoucí s dítětem nadále rozvíjet. Velký pokrok lze zaznamenat zejména u mladších dětí při sebeobsluze, rozvoji jemné i hrubé motoriky, osvojení si dodržování pravidel, ale i soužití a spolupráce ve skupině.

Vzhledem k rozšíření schůzek v předškolních klubech třikrát týdně bylo možné rozšířit obsah vzdělávacích oblastí, systematicky rozvíjet požadované dovednosti a také uspořádat sportovní a vzdělávací akce, jak pro děti, tak i akce pro rodiče s dětmi. V uplynulém školním roce jsme s dětmi navštívili divadelní přestavení, uspořádali dětský den ,mikulášskou a vánoční besídku. Radost nám udělalo zapojení rodičů při realizaci akcí „Velikonoční dílnička“ a sportovního dopoledne s opékáním buřtů.

Všichni spolupracovníci na projektu věří, že se jim podaří všechny děti řádně připravit na povinnou školní docházku. Děkujeme za podporu.